Razumevanje in tvorjenje besedil v slovenskem jeziku

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 90
Oblika: P, S, V

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 • Razumevanje besedila kot temeljne enote komunikacije.
 • Razvijanje sposobnosti opazovanja, opisovanja in vrednotenja besedil s pojmovnikom besediloslovja.
 • Sposobnot strukturne, semantične, pragmatične in stilistično analize besedil.
 • Sposobnost razumevanja in analiziranja besedilnih sporazumevalnih procesov v družbi.
 • Uzaveščanje značilonosti besedilnih vrst, tudi zgodovinskorazvojno utemeljeno.
 • Razumevanje soodvisnosti delovanja besedil od civilizacijsko-kulturnega družbenega konteksta.
 • Razumevanje odvisnosti delovanja posameznih razredov jezikovnih znakov od njihove besedilne funkcije.
 • Razvijanje besedilne kompetence in argumentacije v diskurzu.

Vsebina

Obravnavane teme: Govorjeno, zapisano besedilo, besedilo v sodobnih elektronskih medijih. Značilnosti besedil glede na prenosnik. Značilnosti besedil glede na besedilno vrsto. Komunikacijske norme in oblikovanje besedila. Diskurzivni univerzum kot oblikovalec jezikovnega pomena, jezikovnih in komunikacijskih norm. Procesi branja in opomenjanja besedil v dejavni bralčevi interakciji z besedilom. Bralne strategije in njihova uporaba za bralčev nadzor lastnega tvorjenja pomena besedila.

V seminarskem delu je avtentično besedilo izhodišče za analizo in vrednotenje besedil, oblikovanje stališč, argumentacijo v diskurzu in opazovanje ter kritično vrednotenje slovenske kulturne produkcije.

Študentje se na vajah uvajajo v samostojno oblikovanje različnih (strokovnih) besedil, in sicer od (a) izbire teme, zbiranja gradiva in izbora relevantne literature prek (b) raziskave do (c) oblikovanja besedila in njegove govorne predstavitve z usmerjeno diskusijo.

Izzivi jezika
Zbornik študentskih strokovnih besedil s področja prevajanja, 2008/2009: LINK

Temeljna literatura

 • W. Grabe & F. L. Stoller, 2002: Teaching and Researching Reading. Harlow: Longman.
 • Meta Grosman, 2004: Zagovor branja: Bralec in književnost v 21. stoletju. Ljubljana: Sophia
 • Monika Kalin Golob, 2003: H koreninam slovenskega poročevalnega stila.  Ljubljana: Jutro.
 • Janez Strehovec, 1998: Tehnokultura, kultura tehna: filozofska vprašanja novomedijskih tehnologij in kibernetske umetnosti. Ljubljana: ŠOU.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:

Predavanje, seminar in vaje

Čtivo:

5 slovenskih romanov, ki so izšli po letu 2000, po lastni izbiri

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tretji letnik študija Medjezikovno posredovanje;Pogoj za pristop k izpitu je pozitivno ocenjena seminarska naloga v okviru seminarja, pozitivno ocenjen pisni izdelek na vajah ter pozitivno ocenjeno poročilo o prebranem čtivu

Izpit: Pisni in ustni