Osnovne prevajalske kompetence II

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: P

Nosilka

doc. dr. Tanja Žigon

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 • sposobnost razlikovanja med različnimi tipi tolmačanja;
 • sposobnost razlikovanja med tolmaškim in prevajalskim procesom;
 • sposobnost osnovnega zapisovanja pri konsekutivnem tolmačenju;
 • sposobnost razumevanja pomembnosti poznavanja mednarodnih integracij za tvorjenje sodobnega ustnega in pisnega diskurza

Vsebina

Tolmačenje za prevajalce: Kratek uvod v teorijo tolmačenja. Tolmačenje v primerjavi s prevajanjem. Različne oblike tolmačenja in njihove glavne značilnosti (poslovno tolmačenje, sodno tolmačenje, konsekutivno, šepetalno, simultano tolmačenje). Spominske vaje kot uvod v poslovno tolmačenje. Poslovno tolmačenje. Osnove zapisovanja. Osnove konsekutivnega tolmačenja. Prevajanje na pogled. Osnove simultanega tolmačenja. Senčenje.

Mednarodne organizacije: Pojem in razsežnosti mednarodnega združevanja (prikaz  mednarodnih organizacij, vladnih in  nevladnih, začetki in zgodovinski razvoj mednarodnega združevanja v svetu). Predstavitev nekaterih izbranih mednarodnih organizacij (OZN, Evropska Unija, Svet Evrope) in mednarodnega sodelovanja na regionalni ravni. Poglavitni organi, specializirane agencije, pomožni organi. Vsebina in namen dela ter status mednarodne organizacije. Vloga  Slovenije v mednarodnih organizacijah. Najpomembnejši dokumenti in različne aktivnosti, povezane z delovanjem  mednarodnih organizacij. Temeljni pojmi in terminologija, povezana s pravno, diplomatsko, politično in sociološko  dimenzijo mednarodnega združevanja. Spoznavanje virov, ki omogočajo poglobljen študij in vpogled v delo posameznih mednarodnih organizacij.

Temeljna literatura

 • Falbo,C., Russo,M. in Straniero Sergio, F (ur.). (1999). Interpretazione simultanea e consecutiva. Ulrico Hoepli Editore: Milano,202-206.
 • Leban, K. (1999). Konsekutivno tolmačenje in lik konsekutivnega tolmača. Ljubljana: Uporabno jezikoslovje 7-8, 184-191.
 • Markič,J.(1998). Konferenčno tolmačenje. Jezik za danes in jutri. Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje, 322 – 327.
 • Smirnov, S. (1997). An Overview of Liaison Interpreting. Perspectives: Studies in Translatology. Vol 5 (2), 211-226
 • Snelling, D. C. (2000). Upon the genesis of translator and interpreters. The Linguist 39/2, 34-36.
 • Wagner, E. in Bech, S. in Martinez, J. M. (2002) Translating for the European Union Institutions. Manchester: St. Jerome.
 • Benčina, D. , Simoniti, I. (1994): Mednarodne organizacije. Priročnik in vodič. Ljubljana: Delavska enotnost.
 • Benko V. (2000): Sociologija mednarodnih odnosov. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana, 2000.
 • Humar M. (ur.) (2004): Terminologija v času globalizacije/ Terminology at the time of globalization. Ljubljana: ZRC SAZU.
 • Baylis, J., Smith, S., Owens, P. (ur.) (2007): Globalizacija svetovne politike. Uvod v mednarodne odnose. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

 

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik medjezikovnega posredovanja

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Ocene pri posameznih sklopih so:

 • Tolmačenje za prevajalce: redna prisotnost na vajah in izpit
 • Mednarodne organizacije: izpit

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Tanja Žigon