Izbirni diplomski seminar I

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: S

Izvajalci

izr. prof. dr. Andrea Leskovec
red. prof. dr. David Limon
doc. dr. Donald Reindl
doc. dr. Tanja Žigon
doc. dr. Marija Zlatnar Moe

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

  • sposobnost razlikovanja metodoloških pristopov v uporabnem jezikoslovju;
  • sposobnost prenosa teoretičnih modelov v samostojno raziskovalno delo;
  • sposobnih lastnega razumevanja teoretičnih principov in njihovega vrednotenja ter prenosa v praktično delo;
  • sposobnost identificiranja in reševanja problemov pri izvedbi lastne raziskave;
  • sposobnost samostojnega dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo;
  • sposobnosti pisne in govorne komunikacije ter argumentacije v diskurzu

Vsebina

V izbirnem diplomskem nosilci izbirnega diplomskega seminarja, tj. univerzitetni učitelji z nazivom najmanj docent, in sicer vsaj eden za vsak jezik in eden za splošne vsebine, na začetku štud. l. okvirno predstavijo teme svojega diplomskega seminarja. Študentje na tej osnovi izberejo en diplomski seminar. Tema diplomsekga seminarja je kasneje s študenti, ki temo izberejo, natančneje prediskutirana. Predstaljen je tudi osnovni metodološki aparat za pripavo seminarja. Večina kontaktnih ur je namenjena predstavitvi seminarskih nalog študentov in diskusiji po predstavitvi v seminarju.

Temeljna literatura

Literatura bo navedena glede na vsebino posameznega izbirnega diplomskega seminarja in predstavljena vsako leto na začetku ob okvirni predstavitvi tem diplomskih seminarjev v obsegu največ 5 enot literature.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

(a) pogoj za vključitev v delo je vpis v tretji letnik študija Medjezikovnega posredovanja

(b) pozitivno ocenjena seminarska naloga je pogoj za njeno predstavitev in zagovor v seminarju

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

(a) seminarska naloga, predstavitev in zagovor v seminarju

(b) ocenjevalna lestvica: 6-10 pozitivno, 1-5 negativno, ob upoštevanju Statuta Univerze v Ljubljani in izpitnega režima Filozofske fakultete v Ljubljani.

Ucitelj

Andrea Leskovec

Ucitelj

David Limon

Ucitelj

Donald Reindl

Ucitelj

Tanja Žigon

Ucitelj

Marija Zlatnar Moe