Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: P, S

Nosilec

red. prof. dr. Vojko Gorjanc

Izvajalec

red. prof. dr. Vojko Gorjanc

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 1. 1.  Poznavanja poglobljenega pojmovnika besediloslovja in teoretična ter metodološka usposobljenost za temeljito strukturno, semantično, pragmatično in sociolingvistično analizo vsakovrstnih besedil.
 2. 2.  Sposobnost razumevanja, analiziranja in usmerjanja besedilnih sporazumevalnih procesov v družbi.
 3. 3.  Sposobnost poglobljenega razumevanja in analitičnega določanja relevantnih parametrov posameznih besedilnih vrst, njihove medsebojne prepletenosti in načina uresničevanja in učinkovanja v sporazumevalnih procesih.
 4. 4.  Razumevanje soodvisnosti delovanja besedil od civilizacijsko-kulturnega družbenega konteksta in oblikovanje temeljev za ustrezne prevodne rešitve.
 5. 5.  Razvijanje poglobljenega razumevanja odvisnosti delovanja posameznih razredov jezikovnih znakov od njihove besedilne funkcije.

Vsebina

Poznavanje, vrednotenje in dejavna uporaba različnih pristopov k analizi diskurza. Razmerja med jezikovnimi, besedilnimi in sporazumevalnimi normami. Pojmovanje stilistične ustreznosti besedila kot pragmatično-sociolingvistične kategorije. Semantika besedila. Kognitivni vidiki besedilnih procesov. Analiziranje vpliva sociolingvističnih dejavnikov na oblikovanost besedila.

Temeljna literatura

 1. 1. Norman Fairclough: Critical discourse analysis: the critical study of language. London, New York: Longman, 1997.
 2. 2. Vijay K. Bhatia: Worlds of written discours. London: Continuum, 2007.
 3. 3. Florian Coulmans (ur.): The Handbook of sociolinguistics. Oxford: Blackwell, 2004, str. 15-32, 81-91, 205-216.
 4. 5. Katrij Maryns: The Asylum speaker. Manchaster: St. Jerome, 2006.
 5. 6. Vesna Požgaj Hadži, Tatjana Balažic Bulc, Vojko Gorjanc: Med politiko in stvarnostjo. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009.
 6. 7. Izbor besediloslovnih člankov iz slovenske periodične znanstvene publicistike/Selection of articles on text linguistics from periodical Slovenian science journalism.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja/tolmačenja.

Metode ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

 • Izpit (75 % ocene)
 • Pisni seminarski izdelek z nastopom v seminarju (25 % ocene)

 

Ucitelj

Vojko Gorjanc