Angleški jezik V

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: P, V

Nosilka

doc. dr. Silvana Orel Kos

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 • sposobnost opisa in teoretične analize jezikovnih zakonitosti;
 • sposobnost iskanja ustreznih jezikovnih virov;
 • sposobnost razumevanja kompleksnejših slovničnih struktur angleškega jezika in njihova uporaba pri tvorjenju lastnega in prevodnega besedila;
 • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
 • sposobnost tekočega ustnega izražanja;
 • sposobnost pisnega izražanja s spoznavanjem procesnega pristopa k pisanju
 • sposobnost pisnega izražanja z upoštevanjem pravopisnih in besedilnovrstnih zakonitosti

Kontrastivna slovnica: Nadgradnja znanj usvojenih v prvih dveh letnikih. Namen in metode kontrastivne analize ter njena uporabnost za prevajalca. Funkcijska kontrastivna analiza. Izbrana poglavja angleško-slovenske kontrastivne analize: preddobnost in sosledje časov, aspektualnost, naklonskost, trpnik, živi in neživi osebki, prilastki v samostalniški besedni zvezi, osebne in neosebne glagolske oblike.

Tvorjenje besedil: Obravnavnje različnih tem, še posebej s področja poslovne angleščine, kjer študenti večajo besedni zaklad s teh področij, hkrati pa se učijo idiomatičnega izražanja v angleškem jeziku. Pri ustnem izražanju se študenti podrobneje seznanijo z obliko organizirane diskusije v razredu. Pri pisnem izražanju študenti s pomočjo sinteze znanj pridobljenih v prvih dveh letnikih nadgrajujejo poznavanje procesa pisanja.

Temeljna literatura

 • Chesterman, Andrew (1998) Functional Contrastive Analysis. Amsterdam: Benjamins. James, Carl (1980, 1998) Contrastive Analysis. London: Longman. Allsop, J. Test Your Phrasal Verbs, London: Penguin Books, 1990
 • Jones, L. Cambridge Advanced English, Oxford: OUP 1991
 • Jones, L. Cambridge Proficiency English, Oxford: OUP 1991
 • McCarthy, M. in O'Dell, F. English Vocabulary in Use, Cambridge: CUP, 1994
 • Vince, M. Advanced Language Practice, Oxford: Heinemann, 1990
 • Watcyn-Jones, P. Test Your English Idioms, London: Penguin Books, 1990
 • Watcyn-Jones, P. Test Your Vocabulary 5, London: Penguin Books, 1990 Haines, Simon. 2008: Real Writing, Cambridge: Cambridge University Press Craven, Miles. 2008: Real Listening & Speaking, Cambridge: Cambridge University Press Brook-Hart, Guy. 2007: Business Benchmark, Cambridge: Cambridge University Press Naterop, B. Jean, Revell, Rod. 2004. Telephoning. Cambridge: CUP

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tretji letnik študija.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz pozitivnih ocen obeh sklopov v naslednjem razmerju:

 • Angleška kontrastivna slovnica: pregledni izpit in seminar
 • Angleško tvorjenje besedila: pregledni izpit
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

 

Ucitelj

Silvana Orel Kos