Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje 3

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: S

Nosilka

doc. dr. Marija Zlatnar Moe

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

  • spoznavanje naprednih prevajalskih strategij
  • spoznavanje uporabe specializiranih slovarjev in paralelnih besedil
  • razvijanje jezikovne, prevajalske in medkulturne kompetence
  • vzpodbujanje občutljivosti za zvrst in sobesedilo angleškega in slovenskega besedila

Vsebina

Pri seminarju Slovensko-angleško medkulturno posredovanje III študentje poglabljajo osnovne prevajalske strategije pri delu z besedili, ki vsebujejo zapletenejše skladenjske in pomenske strukture. Spoznajo tudi uporabo specializiranih slovarjev, deloma se nadaljuje tudi delo s paralelnimi besedili. Pouk se osredotoča na povečevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenščini kot v angleščini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforičnega pomena, analogij, kulturnih in zgodovinskih referenc, pri tem da se študent v tretjem letniku še vedno srečuje s splošnimi besedili, ki pa jih zaznamuje pripadnost določeni zvrsti. Poudarek leži na doslednem prenašanju denotacije, konotacije, posebej pa se izpostavljata vezljivostna oz. kolokacijska in slogovna sestavina pomena, ki obe predstavljata pogost vir napak pri prevajanju v in iz tujega jezik. Delo pri seminarju je usmerjeno k vzpodbujanju občutljivosti za zvrst in sobesedilo besedila; poudarja se pomembnost tipa besedila kot tudi pričakovanja in zahteve ciljne publike, ki določajo način in strategijo prevajanja. Praktično delo z besedili spremlja obravnava izbranih poglavij iz angleško-slovenske protistavne analize, pri čemer gre posebej poudariti prevajalsko relevantno obravnavno sintagmatike in slogovnega pomena.

Temeljna literatura

Oxford Collocations dictionary for students of English, Oxford: Oxford University Press, 2002
Enojezični EFL angleški slovar (približno 70 000 gesel): Collins Publishers, Macmillan Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers itd.
Grad, A., H. Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS.
Grad, A., R. Škerlj, N. Vitorovič. 1995. Veliki angleško-slovenski
slovar. Ljubljana: DZS.
dodatno gradivo, ki ga pripravi izvajalec seminarja
različni specializirani slovarji in drugi pripomočki

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija medjezikovnega posredovanja

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni posameznih sklopov sta:

Prevajanje v slovenščino:  medletno ocenjevanje (50% končne ocene), izpit (50% končne ocene). Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6.0.Prevajanje iz slovenščine: medletno ocenjevanje (50% končne ocene), izpit (50% končne ocene). Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6.0.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Marija Zlatnar Moe