Nemški jezik 3

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 90
Oblika: P, V

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 • sposobnost opisa in teoretične analize jezikovnih zakonitosti;
 • sposobnost iskanja ustreznih jezikovnih virov;
 • sposobnost razumevanja kompleksnejših slovničnih struktur nemškega jezika in njihova uporaba pri tvorjenju lastnega in prevodnega besedila;
 • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
 • sposobnost tekočega ustnega izražanja;
 • sposobnost pisnega izražanja s spoznavanjem procesnega pristopa k pisanju
 • sposobnost pisnega izražanja z upoštevanjem pravopisnih in besedilnovrstnih zakonitosti

Vsebina

Kontrastivna slovnica:

Primerjava izbranih slovničnih poglavij po posameznih ravninah ob analizi avtentičnih povedi/besedil:poved, delitev povedi po različnih parametrih, besedne vrste vs. stavčni členi, natančnejši pregled nekaterih stavčnih členov, kongruenca, vrstni red v nemški in slovenski povedi, posebnosti nemške povedi – »Rahmenkonstruktion« in »Ausrahmung«, modalni glagoli za izražanje trditve in domneve, vezljivost glagolov, najpogostejši besedotvorni vzorci v nemškem jeziku, pomen nekaterih pred- in pripon, priložnostne tvorjenke, frazeologemi, anglizmi v nemškem in slovenskem jeziku...  Poudarek predmeta: primerjava na skladenjski, pa tudi oblikoslovni in besedotvorni ter leksikalno-semantični ravni.

Jezikovne vaje:

 • različne teme iz raznih virov in avtentična besedila  (npr. tematika: družbeni problemi, gospodarsko-politična besedila)
 • nominalni/verbalni stil
 • tvorjenje besedil: novica, komentar, glosa, reportaza, esej, obnova govorjenega besedila
 • širjenje besednega zaklada
 • pomensko razlikovalni pojmi (besede z različnimi pomeni)

Temeljna literatura

Kontrastivna slovnica:

 • Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim (1996): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 17. Aufl. Leipzig (etc.): Langenscheidt.
 • Toporišič, Jože (1984): Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja. Toporišič, Jože (1982): Nova slovenska skladnja. Ljubljana: DZS.

Jezikovne vaje:

 • materiale dobijo študentje in študentke med študijskim letom

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni iz posameznih sklopov sta:

 • Kontrastivna slovnica: Pisni izpit ob koncu študijskega leta.
 • Jezikovne vaje: pregledni izpit

Ocenjavalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.