Uvod v študij medjezikovnega posredovanja

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: P, S, V

Nosilka

doc. dr. Tanja Žigon

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 • sposobnosti določitve elementov in vrednot, specifičnih za določeno kulturo;
 • sposobnost primerjanja in kontrastiranja kulturnih elementov in kulturnospecifičnih načinov tvorjenja besedil;
 • sposobnost razpoznavanja pravil, ki določajo primerno interakcijo določeni skupnosti;
 • sposobnost učinkovite in hitre uporabe orodij za pisanje besedil, oblikovanje in iskanje dokumentov;
 • sposobnost določitve potreb po informacijah in dokumentaciji;
 • sposobnost pridobivanja relevantnih informacij za določeno nalogo;
 • sposobnost učinkovite uporabe jezikovnih virov in jezikovnih orodij, od nestrukturiranih besedilnih do strukturiranih slovarskih
 • osnovne sposobnosti rabe slovarjev

Vsebina

Predmet se deli na tri podpredmete:

Uvod v medjezikovno posredovanje: Pojem kulture in medkulturnega prenosa (kulturnospecifični elementi). Medjezikovno posredovanje nekoč in v sodobni družbi. Medjezikovni posrednik kot posrednik med izvirnim avtorjem/besedilom in ciljnim naslovnikom. Zunanji dejavniki, ki vplivajo na prevajalske odločitve. Udeleženci v postopku medjezikovnega posredovanja. Osnovni tipi medjezikovnega posredovanja in prevajanja: leposlovno prevajanje, znanstveno in tehnično (neleposlovno) prevajanje, tolmačenje, multimedijsko prevajanje. Norme, strategije in postopki. Potrebna znanja (jezikovna in nejezikovna) in zmožnosti. Pripomočki za medjezikovno posredovanje.

Vloga, pomen in rabe slovarjev: Uvod v slovaropisje in slovaroslovje. Analiza izbranih slovarjev s poudarkom na sodobnih tendencah v leksikografiji (raba elektronskih virov, pomembnost kulturološke specifike, enciklopedičnost). Prikaz osnov slovensko-angleške protistavne analize besedja.

Pismenost za informacijsko družbo: Operacijski sistemi. Varnost podatkov. Uporabna orodja. Oblikovanje besedil. Delo s preglednicami in grafi. Izdelava predstavitve. Iskanje informacij po internetu. Uporaba elektronskih slovarjev. Delo s paketom MS Office.

Temeljna literatura

 • Uporabniški priročniki Windows, MS Office itd.
 • Carter, R.A. (1998). Vocabulary. 2. izd. London: Routledge.
 • Katamba, F. (1994). English Words. London: Routledge.
 • McArthur, T., ur. (1992/1996). The Oxford Companion to the English Language. Oxford: Oxford University Press.
 • McCarthy, M.J. (1990). Vocabulary. Oxford: Oxford University Press.
 • Munday, Jeremy (2001): Introducing Translation Studies. Lonson: Routledge.
 • Katan, D. (2004). Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. Manchester: St. Jerome Publishing.
 • Nord, C. (1997) Translating as a Purposeful Activity. Manchester: St Jerome.
 • Vermeer, H. (1996)  A Scopos Theory of Translation. Heidelberg: TEXTconTEXT v.
 • Jost Zatsche: The Translator’s Tool Box. A Computer Primer for Translators. Winchester Bay 2008.
 • Ljubomir Kostrevc: Računalništvo in informatika, Pasadena, Ljubljana 2006
 • Katherine Murray: Office 2003, hitreje in pamenteje, Pasadena, Ljubljana 2004
 • Robert in Petra Vurušič: Internetni kažipot, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2006
 • Ljubomir Kostrevc: Hitri vodnik po internetu in Googlu, Pasadena, Ljubljana 2006

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen vseh treh sklopov. Ocene pri posameznih sklopih so:

 1. -  Uvod v medjezikovno posredovanje: izpit (40 % končne ocene)
 2. -  Vloga, pomen in raba slovarjev: izpit (40 % končne ocene)
 3. -  Pismenost za informacijsko družbo: izpit (20 % končne ocene)

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Tanja Žigon