Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje 3

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 120
Oblika: S

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 • sposobnost izoblikovanja prevoda, prilagojenega prevodni situaciji;ž
 • sposobnost prepoznavanja prevodnih strategij, uporabljenih v ciljnem jeziku;
 • sposobnost določitve lastnih prevodnih težav in primernih rešitev;
 • sposobnost utemeljevanja lastnih prevodnih odločitev;
 • sposobnost uporabe jezikovnih virov in jezikovnih orodij

Vsebina

Prevajanje v nemščino: Študentje se prvič srečajo z analizo, oblikovanjem in prevajanjem besedil iz slovenskega v nemški jezik, spoznajo različne besedilne vrste in osnovne razlike pri konvencijah besedilnih vrst med slovenskim in nemškim jezikom ter se vadijo v pisanju povzetkov in krajših prevodov. S tem tudi poglabljajo svoje jezikovno znanje. Ob tem spoznajo uporabo različnih jezikovnih in strokovnih priročnikov, dodatne literature in drugih možnosti, ki so prevajalcu v pomoč pri njegovem delu.

Prevajanje v slovenščino: Pri prevajanju iz nemščine v slovenščino študentke in študentje nadgradijo znanje, pridobljeno v prvem in drugem letniku, in že izdelujejo samostojne prevode nekoliko zahtevnejših besedil. Naučijo se dela s slovarji, spletnimi bazami in glosarji ter obvladovanja osnovnih prevajalskih strategij slovenjenja.

Temeljna literatura

 • Izročki pri vajah.Grah, K./Klinar S. (1982): Slovenski toponimi v nemških besedilih; Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • Aktuell '99. Harenberg Lexikon der Gegenwart (1994). Dortmund: Harenberg Lexikon-Verlag.Duden (1996).
 • Deutsches Universalwörterbuch A–Z. Mannheim; Vienna; Leipzig; Zürich: Dudenverlag.
 • Debenjak, Doris (1995): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS.
 • Debenjak, Doris (1992): Veliki nemško-slovenski slovar, Ljubljana: DZS.Duden, Richtiges und gutes Deutsch (1997). Mannheim. Dudenverlag.
 • Duden. Stilwörterburch (1997). Mannheim. Dudenverlag.
 • Duden. Sinn- und sachverwandte Wörter (1997). Mannheim. Dudenverlag.
 • Hönig H. G. & Kußmaul, P. (1996): Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. 4. ed. Tübingen.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni posameznih sklopov sta:

 • Prevajanje v slovenščino: Medletno ocenjevanje, izpit.
 • Prevajanje v nemščino: Medletno ocenjevanje, izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.