Francoski jezik 3

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 90
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

  • sposobnost opisa in teoretične analize jezikovnih zakonitosti;
  • sposobnost iskanja ustreznih jezikovnih virov;
  • sposobnost razumevanja kompleksnejših slovničnih struktur francoskega jezika in njihova uporaba pri tvorjenju lastnega in prevodnega besedila;
  • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
  • sposobnost tekočega ustnega izražanja;
  • sposobnost pisnega izražanja s spoznavanjem procesnega pristopa k pisanju
  • sposobnost pisnega izražanja z upoštevanjem pravopisnih in besedilnovrstnih zakonitosti

Vsebina

Kontrastivna slovnica: Seznaniti študente s podrobnostmi in razlikami med francoskim pisnim in ustnim jezikovnim sistemom s poudarkom na francoski sintaksi ter primerjavi s slovensko sintakso. Opozoriti študente na možne interference. Seminar predstavlja poglobljeno delo na potekajo v skladu z obravnavano snovjo na predavanjih.
Obravnavana snov: tipi povedi. Zložena poved, priredje, podredje. Izražanje semantičnih odnosov v povedi: časovnosti, vzročnosti in posledičnosti, pogoja in hipoteze, namena, dopustnosti in protivnosti.
Elementi nadpovedne skladnje.
Tvorjenje besedil: Razvijanje sposobnosti ustnega in pisnega izražanja v francoščini : priprava študente za analizo različnih besedilnih vrst, pisnih in govornih; jezikovni registri; širjenje besednega zaklada ter uvajanje v poljudno-specializirano francoščino oz. obravnava področij znanj, kot so npr. ekonomske, pravne, politične teme ipd. Tvorjenje različnih francoskih besedil, povezanih z obravnavanimi področji znanj.

Temeljna literatura

Jereb, E. (1995): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založbaRiegel, M., J. C. Pellat, R. Rioul (1994): Grammaire méthodique du français, Paris: PUFToporišič, J. (2000): Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvi

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni posameznih sklopov sta:

  • Kontrastivna slovnica: 2 testa med letom, pregledni izpit
  • Tvorjenje besedil: pregledni izpit

Pisni in ustni izpit, dva testa med letom, obvezno aktivno sodelovanje pri predavanjih, seminarju in vajah.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.