Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje 3

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 120
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Kompetence za prevajanje in razumevanje francoskih in slovenskih splošnih besedil;Kulturološke in jezikovne kompetence za francoščino in slovenščino ter francosko in slovensko kulturo;Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;Kompetence za redakcijo in tvorjenje splošnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami francoskega ali slovenskega jezika;Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju splošnih besedil v francoščino in slovenščino.

Vsebina

Študentje poglobijo v prejšnjih letnikih pridobljena znanja in spretnosti na področju prevajanja iz francoščine v slovenščino in iz slovenščine v francoščino ter da ob delu z izbranimi besedili spoznavajo prevajalske probleme in možnosti za njihovo reševanje.
Predmet obsega prevod raznovrstnih tipov tekstov iz francoščine v slovenščino in iz slovenščine v francoščino. Študentje so dejavno udeleženi pri procesu prevajanja in obravnavanju vprašanj, ki se ob tem pojavijo.
Prevajanje besedil izbranih vrst in z različnimi funkcijami iz francoščine v slovenščino. Odmik od splošnih besedil k besedilom s specifičnih področij (tehnika, ekonomija, poljudnoznanstvena besedila).
Študenti obravnavajo različna besedila, teme in poglabljajo znanje o podobnostih oz. razlikah med obema jezikoma in kulturama. Seznanijo se z racionalno uporabo slovarjev ter drugih leksikografskih pripomočkov za potrebe prevajanja ; pri pouku predstavljajo svoje doma pripravljene prevode tematsko raznolikih besedil, jih primerjajo in preverjajo njihovo ustreznost, diskutirajo o različnih rešitvah in virih zanje. Obravnavani bodo tudi naslednji problemi, ki se pojavljajo ob prevajanju: prevajanje pogostih besednih zvez, primerjava razlik v sintaksi in besednem redu, primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih, prevajanje stalnih besednih zvez, registri in stopnja formalnosti.

Temeljna literatura

Slovarji:
Obvezni:

Bajec, A. et al., eds. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Paris: Dictionnaire Le Robert, 1991. Grad A. 1990. Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana: DZSJesenik V. & Dembskij N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana : DZS

Priporočljivi:

Genouvrier,E., Désiral,C., Hordé, T. Nouveau dictionnaire des synonymes. Paris: LarousseDictionnaire des synonymes et contraires, H. Bertaud du Chazaud, Ed. Les Usuels du RobertLe Grand Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris: Société du Nuveau Littré, 1953–1964, supplement 1970Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, Paris: Larousse, 1982–1985

Druga priporočljiva literatura: enciklopedije, leksikoni, terminološki slovarji, angleško-francoski dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni posameznih sklopov sta:

Prevajanje v slovenščino: Medletno ocenjevanje (50% končne ocene), izpit (50% končne ocene). Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6.0.Prevajanje v francoščino: Medletno ocenjevanje (50% končne ocene), izpit (50% končne ocene). Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6.0.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.