Italijanski jezik 3

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 90
Oblika: P, V

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

  • Nadgradnja osvojenega znanja italijanskega jezika in razvijanje analitičnih sposobnosti v funkciji prevajalskih kompetenc.
  • Uzaveščanje sistemskih razlik med italijanskim in slovenskim jezikom.
  • Prepoznavanje in razumevanje kritičnih mest pri prevajanju besedil iz italijanskega jezika ali vanj
  • Spoznavanje smernic za reševanje specifičnih italijansko-slovenskih kontrastivnih problemov.
  • Razumevanje funkcije različnih besedilnih tipov v italijanskem jezikovnem sistemu ter primerjava s slovenskimi besedilnimi tipi.
  • Razvijanje predvsem pisne komunikacije v italijanskem jeziku in argumentacije v diskurzu.

Vsebina

Kontrastivna slovnica: Uvod v kontrastivno slovnico; primerjava slovenskih in italijanskih stavčnih sintaktičnih struktur ter njihova interakcija z glagolskima sistemoma obravnavanih jezikov; aspektualne opozicije (perfekt : imperfekt, dovršnik : nedovršnik; enostavni perfekt : sestavljeni perfekt); poročani govor; pripovedni postopki in tehnike; stilistične rabe; lažni prijatelji; register.
Tvorjenje besedil: analiza in tvorjenje italijanskih besedil iz različnih tematskih sklopov (npr. poslovni komentar, prošnja, življenjepis, zapisnik, strokovno poročilo, politični dokument, novinarski članek), jezikovna obdelava različnih tem (pomenskih polj), diskusije v okviru danih tem, obdelava idiomov, stalnih besednih zvez.

Temeljna literatura

Dardano, M. & P. Trifone (1995). Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli.
Renzi, L. & G. Salvi (1991). Grande grammatica italiana di consultazione. Bologna: Il Mulino.
Gradiva, ki jih pripravi izvajalec oziroma izvajalka

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija.


Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni posameznih sklopov sta:

  • Kontrastivna slovnica: Medletno delo (50%) in pisni in ustni izpit (50%).
  • Tvorjenje besedil: Medletno delo (50%) in izpit (50%).

 

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.