Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje 3

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 120
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Visoke kompetence medjezikovnega posredovanja iz italijanščine v slovenščino in iz slovenščine v italijanščino.Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene.Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica.Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju iz slovenščine in vanjo.Kompetence prepoznavanja besedilnih tipov in različnih stilističnih značilnosti besedil.Osnovne kompetence pri apliciranju prevajalskih strategij na pretežno splošna besedila.

Vsebina

Prevajanje daljših besedil splošne in področno vezane narave (komentarjev, raznih člankov, informativnih brošur; člankov, pogodb, znanstvenih povzetkov, lažjih literarnih besedil, lažjih ekonomskih in pravnih besedil) iz slovenščine v italijanščino in iz italijanščine v slovenščino. Aktivno reševanje prevajalskih problemov s sintaktičnega, kulturološkega in pragmatičnega vidika.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

Bajec, A. et al., eds. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I–IV. Ljubljana: DZS.Enojezični italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji večjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti etc.Šlenc, S. 1997. Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.Kotnik, J. 1986. Slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, pa tudi slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, italijansko-angleški, italijansko-nemški in drugi dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni posameznih sklopov sta:

Prevajanje v slovenščino: Medletno ocenjevanje (50% končne ocene), izpit (50% končne ocene). Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6.0.Prevajanje iz slovenščine: Medletno ocenjevanje (50% končne ocene), izpit (50% končne ocene). Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6.0.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.