MODUL: Specialna področja prevajanja (študent izbere Prevajalske tehnologije in še tri predavanja)

Število kreditnih točk: 12
Število kontaktnih ur: 120
Oblika: P

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

1. Razvijanje sposobnosti spoznavanja različnih strategij prevajanja izbranih žanrov oziroma besedilnih vrst;
2. Razvijanje sposobnosti prepoznavanja temeljnih značilnosti žanra izbrane vrste besedil;
3. Razvijanje sposobnosti prepoznavanja in obravnavanja leksikalnih problemov;

4. Izoblikovanje različnih pristopov sestavljanja, optimalne (upo)rabe in sistematskega in realnega vrednotenja raznovrstnih slovarjev;
5. Razvijanje sposobnosti razlikovanja med izrazjem s specifično referenco in ostalim (splošnim) izrazjem;
6. Razvijanje terminotvorne sposobnosti v maternem jeziku skozi opazovanje terminotvornih procesov v maternem in drugih jezikih;
7. Razvijanje sposobnosti prepoznavanja temeljev specifičnih postopkov podnaslovnega prevajanja.

Vsebina

Študent izbere predmet Prevajalske tehnologije in še tri predavanja med ponujenimi vsebinami, ki sestavljajo modul.

Predmeti, ki sestavljajo modul, so:

  1. 1. Terminologija
  2. 2. Leksikologija
  3. 3. Semantika
  4. 4. Prevajanje umetnostnih besedil
  5. 5. Podnaslavljanje
  6. 6. Prevajalske tehnologije

Podrobnejši opisi vsebine posameznih predmetov, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh predmetov.

Temeljna literatura

Temeljna literatura za vsak seminar posebej je podana v opisih seminarjev, ki sestavljajo modul.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je enaka povprečni oceni pozitivnih ocen pri vseh štirih izbranih podpredmetih. 

Metode ocenjevanja so podane pri opisih posameznih podpredmetov.