Angleški jezik I

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 105
Oblika: P, V

Nosilka

izr. prof. dr. Neža Pisanski Peterlin

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

 • visoke jezikovne kompetence za angleški jezik;
 • kompetence za reševanje jezikovnih problemov;
 • kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
 • kompetence za iskanje jezikovnih virov;
 • sposobnost prepoznavanja slovnične strukture angleškega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo;
 • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
 • kompetence iz angleške fonetike/fonologije;
 • sposobnost analize prozodičnih značilnostmi in stavčne intonacije;
 • spretnosti branja, poslušanja in pisnega ter ustnega izražanja.

 

Vsebina

Predmet se deli na tri podpredmete:

a) Angleška slovnica 1
b) Angleška fonetika
c) Angleške jezikovne vaje 1

Angleška slovnica 1:

Študentje se seznanijo s pravili slovnične konstrukcije in odnosi med sestavnimi deli povedi. Predmet se osredotoča na tri ravni opisa: strukturo besedne zveze, strukturo stavka in strukturo povedi.

Angleška fonetika: 

Študentje se seznanijo z osnovami angleške fonetike/fonologije, s  standardno izgovarjavo angleškega jezika (RP), z angleškim vokalizmom in konzonantizmom ter s prozodičnimi značilnostmi angleškega jezika.

Angleške jezikovne vaje 1:

Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd.

Temeljna literatura

 • Greenbaum, Sidney in Randolph Quirk (1990) A Student's Grammar of the English Language. London: Longman.
 • Blaganje, Dana in Ivan Konte (1995) Modern English Grammar. Ljubljana: DZS.
 • Collins, B., Šuštaršič, R., Komar, S. (2002) Present-day English Pronunciation: A Guide for Slovene Students. Ljubljana: Filozofska fakulteta
 • Cruttenden, A. (2001) Gimson's Pronunciation of English. London: Edward Arnold
 • Cunningham, Gillie and Jan Bell (2009) Face2face Advanced Student's Book with CD-ROM. Cambridge: CUP 
 • Gude, Kathy and Michael Duckworth (2002) Proficiency Masterclass . Oxford: OUP.

 

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen vseh enot. Ocene iz posameznih enot so:

 • Angleška fonetika: Izpit (skupaj 40 % končne ocene).
 • Angleške jezikovne vaje: 40 % kolokviji med letom in 60 % izpit (skupaj 40 % končne ocene).
 • Angleška slovnica I: kolokvij (skupaj 20 % končne ocene)

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Neža Pisanski Peterlin