Tvorjenje besedil v angleščini I

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: S

Nosilka

izr. prof. dr. Neža Pisanski Peterlin

Izvajalka

doc. dr. Nataša Hirci

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 1. Pri predmetu študentje razvijejo:
 2. 1.  kompetence za razumevanje in diskurzno analizo specifičnih angleških besedil;
 3. 2.  visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in kulture angleškega govornega področja;
 4. 3.  visoke poklicne kompetence iz redakcije in tvorjenja angleških besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega jezika;
 5. 4.  kompetence pri opisu in teoretični analizi besedilnih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
 6. 5.  kompetence iz rabe jezikovnih virov in drugih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
 7. 6.  sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju;
 8. 7.  kompetence pri ustni in pisni komunikaciji v angleščini. 

Opis vsebine

 1. Pri predmetu se študenti seznanijo z značilnostmi pisnega in govorjenega diskurza v angleškem jeziku na ravni oblike, funkcije, namena in ciljne publike. Predmet se osredotoča na retorične konvencije in značilnosti izbranih žanrov. Študentje se seznanijo s strukturo različnih žanrov, z jezikom, ki se tipično uporablja v obravnavanih žanrih, ter primerjajo položaj bralca/poslušalca s položajem pisca/govorca. Študentje obravnavane koncepte prenesejo na tvorjenje besedil. Predmet se osredotoča na običajne, manj specializirane žanre.

Temeljna literatura

 1. de Beaugrande, Dressler. 1992. Uvod v besediloslovje. Park: Ljubljana.
 2. Graddol, D., Cheshire, J. in Swann, J. 1996. Describing Language. Buckingham: Open University Press.
 3. Goatly, A. 2000. Critical Reading and Writing. London/New York: Routledge.
 4. Halliday, Hasan. 1976. Cohesion in English. London/New York: Longman.
 5. McCarthy, M. 1991. Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge: CUP.
 6. Pope, R. 1998. The English Studies Book. London/New York: Routledge.
 7. Salkie, R. 1995. Text and Discourse Analysis. London: Routledge.
 8. Thorne, S. 1997. Mastering Advanced English Language. London: Macmillan. 

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Seminarska naloga z zagovorom.

 

Ucitelj

Neža Pisanski Peterlin

Ucitelj

Nataša Hirci