Angleško-slovenske medkulturne študije

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Nosilec

red. prof. dr. David Limon

Opis predmeta

Cilji kompetence

 • Razumevanje tesne povezanosti jezika in kulture
 • Razumevanje vpliva kulturnih dejavnikov na sporazumevanje
 • Razumevanje soodvisnosti uspešnega sporazumevanja in medkulturnega znanja
 • Uzaveščanje splošnih razlik med kulturnimi in komunikacijskami normami in konvencijami v angleščini in slovenščini
 • Uzaveščanje razlike med kulturnim in situacijskim kontekstom
 • Uzaveščanje značilnosti diskurza kot jezika v rabi
 • Razumevanje procesa, v katerem bralec gradi besedilni svet
 • Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino
 • Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela.

Vsebina

 • Kako definirati kulturo in kulturne razlike
 • Modeli kulture
 • Globalizacija in lokalizacija
 • Družbeno-kulturne norme, konvencije in usmeritve
 • Metakomunikacija in komunikacijski okviri
 • Situacijski kontekst, kulturni kontekst
 • Razmerja med jezikom in kulturo  
 • Družbena in kulturna specifika angleško govorečih okolij in Slovenije
 • Govorna dejanja v angleščini in slovenščini
 • Različni diskurzi v angleščini in slovenščini
 • Prevajanje in medkulturna sporazumevalna kompetenca

Temeljna literatura

 • Predmet temelji na gradivu, ki ga pripravita predavatelja. Priporočena literatura:/
 • The course is based on material prepared by the lecturer. Recommended reading:
 • Connor, Ulla. 1996. Contrastive Rhetoric. Cambridge: Cambridge University Press.             
 • Hampden-Turner, Charles and Trompenaars, Fons. 1997. Riding The Waves of Culture: Understanding Diversity in Global Business. McGraw Hill.
 • Katan, David. 2004. Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. 2nd edition. Manchester: St Jerome.
 • Limon, David. 2007. Writing across cultures. In: Delanoy, Werner (ed), Helbig, Jörg (ed.), James, Allan (ed.) Towards a Dialogic Linguistics. Wien: Lit Verlag. pp. 147-159.
 • Limon, David. and Šabec, Nada. 2001. Across Cultures: Slovene-British-American Intercultural Communication. Maribor: Obzorja.
 • Mole, John. 2003. Mind Your Manners: Managing Business Cultures in the New Global Europe. London: Nicholas Brealey.
 • Scollon, Ron and Scollon, Suzanne Wong. 1995. Intercultural Communication: A Discourse Approach. Oxford: Blackwell.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Seminarska naloga.

Ocenjavalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

David Limon