Kontrastivna slovensko-francoska besedilna analiza

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: p

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Študentje uzaveščajo pragmatične dimenzije diskurza v odnosi do konteksta in naslovnikov ter sporazumevalnega namena.
 • Seznanijo z različnimi prototipi in tipi francoskih besedil s poudarkom na neumetnostnih besedilih.
 • Pridobivajo kompetence za kontrastivno primerjavo slovenskih in francoskih besedil
 • Uzaveščajo različne pristope k prevajanju francoskih in slovenskih besedil v odvisnosti od tipa besedil.
 • Kompetence za razumevanje in tvorjenje paralelnih besedila v francoščini in slovenščini
 • Visoke kompetence za izbiro ustreznih prevajalskih postopkov v odnosu do prototipa oziroma tipa besedila.
 • Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
 • Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju francoskih in slovenskih besedil.

Vsebina

Študentje obnovijo osnove tekstologije in pragmatike diskurza s poudarkom na kontekstu, naslovniku ter sporazumevalnem namenu. Spoznajo osnovne prototipe in tipe besedil v francoščini ter slovenščini: pripoved, opis, argumentacijo, razlago in dialog, monolog. Značilnosti posameznih francoskih in slovenskih besedil, predvsem neumetnostnih, med seboj primerjajo ter tvorijo besedila iste vrste ob upoštevanju funkcije besedila, sporazumevalnega namena ter naslovnika. Seznanjajo se z različnimi pristopi k prevajanju določenih tipov in zvrsti besedil in si pomagajo z izborom paralelnih besedil, na podlagi katerih odkrivajo zakonitosti tvorjenja besedil v enem in drugem jeziku. Posebej spoznavajo časopisna besedila, znanstvena besedila, tehnična besedila in analizirajo njihove zakonitosti v francoskem in slovenskem jeziku.

Temeljna literatura

 • Adam, J. M. (1997): Les textes: types et prototypes. Pariz: Nathan Université.
 • Adam, J. M. (1999): Linguistique textuelle - des genres du discours aux textes. Pariz: Nathan Université.
 • Ferréol, G., Flageul, N. (1996): Méthodes et techniques de l'expression écrite et orale. Pariz: Armand Colin, zbirka Cursus.
 • Jeandillou, J. F. (1997): L'Analyse textuelle. Pariz: Armand Colin. Zbirka Cursus.
 • Maingueneau, D. (2000): Analyser les textes de communication. Pariz: Nathan Université.
 • Marquillo-Laury, M.(ur.) (1997): Ecritures et textes d'aujourd'hui, Fontenay-Saint-Cloud: ENS, Crédif, zbirka Cahiers du français contemporain.
 • Martin-Lagardette, J. L. (2003): Le Guide de l'écriture journalisitque, Pariz: La Découverte.
 • Schnedecker, C. (2002): Lire, comprendre, rédiger des textes théoriques. Bruselj: De Boeck.
 • Tomaszkiewicz, T.(2003): Textologie contrastive et traductologie, v: Ballard, M., El Kaladi, A. : Traductologie, linguistique et traduction. Artois: Atrois Presses Universitaires, str. 41-57.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in seminar, vodeni individualni študij, sodelovalno učenje, simulacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v 2. letnik programa.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

50% medletno preverjanje, pisni in ustni izpit na koncu leta (50%).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.