Britanska družba, kultura in literatura

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: P, S

Nosilka

red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 • Uzaveščanje kompleksnosti pojma kultura in britanska kultura;
 • Uzaveščanje pluralnosti britanskega kulturnega prostora prek spoznavanja zgodovine na britanskem otočju;
 • Uzaveščanje razlik in podobnosti med britanskim in slovenskim družbenim sistemom;
 • Razumevanje funkcije literarnih besedil v britanski družbi;
 • Razumevanje prepletanja družbe in literature in kulture na britanskem otočju;
 • Prepoznavanje kanoniziranih avtorjev v zgodovini britanskega slovstva;
 • Spoznavanje različnih aspektov Združenega kraljestva od politične ureditve prek šolskega sistema, poglavitnih verskih skupnosti do bivalne kulture, praznikov, običajev in značilnih dejavnosti v prostem času.

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:

 1. a) Britanska literatura
 2. b) Britanska družba in kultura

 

Britanska zgodovina in literatura: Keltsko obdobje; rimska nadoblast; anglo-saksonsko obdobje, staroangleška literatura; normansko obdobje; srednjeangleška literatura; angleška renesansa, družbeni premiki in literatura elizabetinskega in jakobinskega obdobja; William Shakespeare; državljanska vojna, literatura metafizičnih pesnikov in Johna Miltona; ponovna vzpostavitev monarhije in restavracijska komedija; klasicistično obdobje v družbi in literaturi; viktorijansko obdobje in vrednote; izbrani romani 18. in zgodnjega 19. stoletja; angleško pesništvo romantičnega obdobja; izbrana dela Charlesa Dickensa, viktorijanski pesniki in dramatiki (Tennyson, Robert in Elizabeth Barrett Browning, Arnold, Hopkins).

 1. Britanska družba in kultura: Britanija, britanskost, stereotipi; štirje narodi, škotska in valižanska devolucija, severnoirska problematika, angleška identiteta; zgodovina 20. Stoletja; postkolonialno obdobje, priseljenci iz bivših kolonij, Britanija kot večetnična družba; politični sistem: parlament, volilni sistem, vlada in ministri, monarhija; pravosodni sistem: sodišča policija; izobraževanje: vrednote, šolski sistem, kurikulum, visokošolstvo; religija, Anglikanska cerkev, svetovna verstva; mediji, šport, kultura; bivalna kultura, družina, socialne razlike, vsakdanje življenje, preživljanje prostega časa, prehranjevalne navade.

Temeljna literatura

 • Kocijančič Pokorn, Nike. 2005. British Literature: Selected Texts. Ljubljana: Filozofska fakulteta UL, Oddelek za prevajalstvo.
 • Limon, David. 2009. British society and culture: from a Slovene perspective. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.  
 1. Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta.

 

 1. British Literature - rading list

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni iz posameznih sklopov sta:

 1. - Britanska družba in kultura: pisni izpit (50 % končne ocene).
 2. - Britanska literatura: pisni in ustni izpit ter prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva; (50 % končne ocene).

 

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.Ucitelj

Nike Kocijančič Pokorn