Modul: Prevajalski seminar 2 - francoščina

Število kreditnih točk: 9
Število kontaktnih ur: 180
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

  1. Poglobljene kompetence za prevajanje in razumevanje francoskih in slovenskih besedil;
  2. Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za francoščščino in slovenščino ter francosko in slovensko kulturo;
  3. Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja umetnostnih in neumetnostnih besedil;
  4. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
  5. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.

Vsebina

Seminarji, ki sestavljajo modul, so:

  • Prevajanje pravnih in političnih besedil v slovenščino
  • Dvojezična terminografija
  • Prevajanje poslovnih in političnih besedil v francoščino
Podrobnejši opisi vsebine posameznih seminarjev, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh seminarjev.

Temeljna literatura

Temeljna literatura za vsak seminar posebej je podana v opisih seminarjev, ki sestavljajo modul.

Metode poučevanja in učenja

Seminarji, projektno delo, individualne naloge, vodeni individualni študij, sodelovalno učenje, simulacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena modula sestoji iz treh pozitivnih ocen pri posamičnih seminarjih.
Pri posamičnih seminarjih je končna ocena sestavljena iz:
  • medletnega ocenjevanja domačih nalog oz. prevodov in testov (50 % ocene);
  • končnega izpita (50 % ocene).
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.