Italijanski jezik in besedilo I

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: P

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

  1. 1.  kompetence za prepoznavanje različnih besedilnih tipov na podlagi leksikalnih značilnosti;
  2. 2.  visoke kulturološke in jezikovne kompetence za italijanščino in italijansko kulturo;
  3. 3.  visoke poklicne kompetence o diskurzni terminologiji in metodah analize ter praktičnem poznavanju italijanskih struktur;
  4. 4.  kompetence pri opisu in teoretični analizi besedotvornih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
  5. 5.  kompetence iz rabe jezikovnih virov in drugih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
  6. 6.  sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju;
  7. 7. kompetence pri ustni in pisni komunikaciji v italijanščini. 

Opis vsebine

Pri predmetu se študentje seznanijo s temeljnimi teoretičnimi pojmi italijanske leksikologije ter najpomembnejšimi leksikalnimi koncepti (polisemija, sinonimija, antonimija, hiperonimija itd.), stratifikacije in kronološke raznolikosti, leksikalne strukture besed in povezav med leksiko in slovnico. Spoznavajo osnovne besedotvorne postopke (afiksacija, kompozicija, konverzija) in njihovo odražanje v italijanskem jeziku, zlasti na ravni različnih področnih jezikov.

Temeljna literatura

  1. Sorbero, A. (ur.). 1993. Introduzione all'italiano contemporaneo. Roma: Laterza.
  2. Dardano, M. in P. Trifone. 1995. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli.
  3. Renzi, L., G. Salvi in A. Cardinaletti (2001). Grande grammatica italiana di consultazione. Bologna: Il Mulino.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja/tolmačenja.

Metode ocenjevanja

Pisni izpit in seminarska naloga.