Slovensko strokovno besedilo

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 45
Oblika: P

Nosilec

red. prof. dr. Vojko Gorjanc

Izvajalec

red. prof. dr. Vojko Gorjanc

Opis predmeta

Cilji in kompetence

• Sposobnost pisne komunikacije v slovenščini

• Sposobnost govorne komunikacije v slovenščini

• Sposobnost oblikovanja različnih besedilnih vrst strokovnega diskurza

• Sposobnost kritičnega vrednotenja različnih tipov strokovnega diskurza

• Sposobost uporabe koherentnega terminološkega aparata

• Terminotvorna sposobnost v slovenščini

• Sposobnost argumentiranja v diskurzu

• Uzaveščanje pluralnosti metodoloških pristopov v prevodoslovju

Vsebina

a) Strokovno besedilo:

Seminar na splošno predstavi komunikacijske strategije, v nadaljevanju pa jih študentke in študenti aplicirajo na strokovni diskurz. Poudarek je na spoznavanju specifike slovenskega srokovnega diskurza v razmerju do vseh drugih tipov diskurza in strokovnega diskurza v drugih jezikih. Pri samostojnem seminarskem delu pa se študentje osredotočajo na vprašanja (a) izbor metode in opisa metodologije raziskovalenga dela, (b) načrtovanje in pripava gradiva, (c) argumentacijo v diskurzu in (č) jezikovno in slogovno podobo strokovnega besedila.

b) Metodološka priprava na magistrsko delo:

Seminar predstavi vrste raziskovalnega dela v prevodoslovju: povezava med teoretičnimi izhodišči raziskovanja, uporabljenimi metodami dela in interpretacijo rezultatov.

Temeljna literatura

1. GORJANC, Vojko. Kohezivni vzorec matematičnih besedil. Slavistična revija 1999, št. 2, str. 139-159.

2. GORJANC, Vojko, VINTAR, Špela. Korpusna analiza vloge označevalcev medleksemskih razmerij v organizaciji besedila. Jezik in slovstvo 2007, št. 3/4, str. 117-129.

3. VINTAR, Špela. Terminologija: Terminološka veda in računalniško podprta terminografija. Ljubljana: Oddelke za prevajalstvo FF UL, 2008.

4. WAGEN, Keith van. Writing a Thesis: Substance And Style. Arizona State University, 1991.

5. WILLIAMS, Jenny and Andrew Chesterman: The Map. A Beginner's Guide to Doing Research in Translation Studies. Manchester: St. Jerome, 2002.

6. KOCIJANČIČ POKORN, Nike (ur.): Sodobne metode v prevodoslovnem raziskovanju. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

a) Strokovno besedilo: 1 seminarska naloga in 1 predstavitev v seminarju (75 %)

b) Metodološka priprava na magistrsko delo: 1 seminarska naloga (25 %)

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete. 

Ucitelj

Vojko Gorjanc