Teorija prevajanja

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: P

Nosilka

red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

Izvajalka

red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

  • Razvijanje sposobnosti kritičnega branja temeljnih teoretičnih prevodoslovnih spisov.
  • Razvijanje sposobnosti prepoznavanja temeljnih besedil in teoretičnih izhodišč v zgodovini teoriji prevajanja.
  • Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene.
  • Izoblikovanje svojega pogleda na status prevajalca in prevajanje.
  • Razvijanje sposobnosti za teoretično razmišljanje o problematiki prevajanja.

Vsebina

Slušatelji se seznanijo s področjem delovanja teorije prevajanja, z njeno strukturo in osnovno terminologijo. Seznanijo se z mejniki v zgodovini teorije prevajanja, in sicer prek Cicera, Hieronima, Martina Lutra, Friedricha Schleiermacherja, Romana Jakobsona, Walterja Benjamina, Jacquesa Derridaja do Eugenea Nide in Lawrencea Venutija.

Temeljna literatura

  • Kocijančič Pokorn, Nike. 2003. Misliti prevod: Izbrana besedila iz teorije prevajanja od Cicerona do Derridaja. Ljubljana: Študentska založba.
  • Platon. 2004. Kratilos. Celje: Mohorjeva družba.
  • Holmes, James S. (1972, 1975) 1994. »The Name and Nature of Translation Studies«. V: Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies. Amsterdam, Atlanta: Rodopi.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Preverjanje znanja in obveznosti študenta

Izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Nike Kocijančič Pokorn