Kontrastivna slovensko-nemška analiza

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: P, S

Nosilka

red. prof. dr. Ada Gruntar Jermol

Opis predmeta

Cilji in kompetence

 • Opozarjanje študentov na podobnosti, predvsem pa na razlike med nemščino in slovenščino.
 • Poskušamo se izogibati negativnemu vplivu maternega jezika na tuji jezik in tako govoriti in pisati v obeh jezikih čim pravilneje.
 • Razvijanje sposobnosti uspešnega soočanja s posameznimi prevajalskimi problemi.
 • Razvijanje sposobnosti za kvalitetno reševanje prevajalskih nalog.
 • Razvijanje kompetenc za tvorjenje besedil v ciljnem jeziku v skladu s ciljnimi normami.

Vsebina

Poglobitev znanja s področja besediloslovja in pragmatike s poudarkom na sobesedilu, naslovniku ter sporazumevalnem namenu.

Analiza različnih besedilnih vrst, s poudarkom na posebnostih kot so:

 • priložnostne tvorjenke in njihovo prevajanje;
 • konvencije v izbranih besedilnih vrstah (npr. vabilo, pogodba itn.);
 • nemške tvorjenke s sufiksoidi in njihov prevod v slovenščino;
 • kulturna specifika izbranih besedil (npr. primerjava komentarja v časopisu v originalu in njegovega prevoda),
 • raba zaimkov v nemščini in slovenščini; raba nedoločnih zaimkov v strokovnih (npr. pravnih) in leposlovnih besedilih in njihova funkcija;
 • funkcija členkov in njihovo prevajanje;
 • raba časov v nemščini in slovenščini;
 • kolokacije v splošnem in strokovnem besedilu in posebnosti pri prevajanju le-teh;
 • negacija pri izbranih skupinah glagolov in časovnih podrednih veznikih
 • razlike med nemščino in slovenščino;
 • funkcija pasiva v neleposlovnih in leposlovnih besedilih;
 • emocionalnost v neleposlovnih (npr. pravnih) in leposlovnih besedilih.

Temeljna literatura

 • Gansel, Christina/Jürgens, Frank (2009): Textlinguistik und Textgrammatik. Eine Einführung. 3., unveränderte Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 • Göpferich, Susanne (1995): Textsorten in Naturwissenschaften und Technik. Pragmatische Typologie - Kontrastierung - Translation. Forum für Fachsprachenforschung, 27. Gunter Narr Verlag, 1995
 • Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim (1996): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 17. Aufl. Leipzig (etc.): Langenscheidt.
 • Nord, Christiane (2009): Textanalyse und Übersetzen. 4., überarbeitete Auflage. Tübingen: Julius Groos Verlag.
 • Reinart, Sylvia (2009): Kulturspezifik in der Fachübersetzung. Forum für Fachsprachenforschung, 88. Berlin: Frank & Timme.
 • Sandig, Barbara (2006): Textstilistik des Deutschen. 2., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin, New York: Walter de Gruyter.
 • Toporišič, Jože (2004): Slovenska slovnica. Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Založba Obzorja Maribor.
 • Zhao, Jin (2008): Interkulturalität von Textsortenkonventionen. Forum für Fachsprachenforschung, 79. Berlin: Frank & Timme.    

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Sprotno delo med semestrom (predstavitve, domače naloge) = 40% končne ocene, izpit ob koncu semestra = 60% končne ocene. 

Ocenjavalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Ada Gruntar Jermol