MODUL: Specialna področja prevajanja (študent izbere Uvod v konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost, Prevajalske tehnologije ter še dve predavanji med ponujenimi vsebinami)

Število kreditnih točk: 12
Število kontaktnih ur: 120
Oblika: P, S

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 • Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino ter angleško in slovensko kulturo.
 • Kompetence za razumevanje in kontrastivno analizo angleških in slovenskih besedil.
 • Kompetence iz rabe jezikovnih virov in drugih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica.
 • Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega jezika.
 • Seznanjanje z različnimi besedilnimi tipi in njihovimi značilnostmi, vključno z registrskimi značilnostmi in določenimi pravili, ki veljajo znotraj posameznih diskurzov.
 • Spoznavanje osnovnih principov prevajanja krajših besedil različnih besedilnih tipov v angleškem jeziku, s katerimi se bodo srečevali pri svojem delu.

Vsebina

Predmet obsega obravnavanje posredovanja raznovrstnih tipov besedil in slovenskega jezika v angleški jezik, kjer so študenti aktivno vključeni v proces posredovanja in obravnavanje vprašanj, ki se ob tem pojavijo. Poudarek je na:

 • primerjavi prevodov in izvirnih besedil,
 • iskanju po virih in uporabi slovarjev,
 • pisanju povzetkov,
 • primerjalnem prevajanju vzporednih besedil,
 • prevajanju preprostejših, krajših besedil,
 • analizi izhodiščnih besedil,
 • analizi napak.

Študenti spoznavajo številne tipe besedil, se z njimi seznanjajo na ravni njihove oblike, funkcije, namena, ciljne publike, na jezikovni ravni oziroma na ravni besedišča pa z registrskimi značilnostmi. Predmet zajema tako teoretični del, kjer študenti spoznavajo in obravnavajo različne diskurzne pojme in izrazje, kot tudi praktični del, kjer študenti samostojno tvorijo besedila ob uporabi pridobljenih znanj.

Temeljna literatura

 • Enojezični angleški slovar.
 • Dvojezični slovarji.
 • Slovar slovenskega knjižnega jezika.
 • Slovenski pravopis.
 • Gradivo, ki ga pripravi izvajalec.
 • Carter, R. et al. 1997. Working with Texts. London/New York: Routledge.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v prvi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

(a) Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh enot. Ocene iz posameznih enot so:
Medjezikovno posredovanje: medletno ocenjevanje prevodov in testov (50 %), končni izpit (50 %).
Tvorjenje besedil v angleškem jeziku: medletno ocenjevanje (50 %), končni izpit (50 %).
(b) Ocenjevalna lestvica: 6−10 pozitivno, 1−5 negativno, ob upoštevanju Statuta Univerze v Ljubljani in izpitnega režima Filozofske fakultete v Ljubljani.