Modul: Prevajalski seminar 2 - nemščina

Število kreditnih točk: 9
Število kontaktnih ur: 180
Oblika: s

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Poglobljene kompetence za prevajanje in razumevanje nemških in slovenskih besedil.
 • Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za nemščino in slovenščino ter angleško in slovensko kulturo.
 • Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja umetnostnih in neumetnostnih besedil.
 • Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene.
 • Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.

Vsebina

Seminarji, ki sestavljajo modul, so:

 • Prevajanje v nemščino: splošna besedila II
 • Besedila EU
 • Promocijska besedila (slo>nem)
 • Literarna besedila II
 • Pravna besedila II
 • Poslovna in politična besedila II

Podrobnejši opisi vsebine posameznih seminarjev, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh seminarjev.

Temeljna literatura

Temeljna literatura za vsak seminar posebej je podana v opisih seminarjev, ki sestavljajo modul.

Metode poučevanja in učenja

Seminarji, projektno delo, individualne naloge, vodeni individualni študij, sodelovalno učenje, simulacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena modula sestoji iz dveh pozitivnih ocen pri posamičnih seminarjih.
Pri posamičnih seminarjih je končna ocena sestavljena iz:

 • medletnega ocenjevanja domačih nalog oz. prevodov in testov (50 % ocene);
 • končnega izpita (50 % ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.