Italijanski jezik: terminologija in področni jeziki

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: P

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

  1. Uzaveščanje raznolikosti področnih jezikov ter terminoloških in drugih posebnosti na raznih jezikovnih področjih.
  2. Kompetence pri opisu in teoretični analizi področnih jezikov.
  3. Razumevanje soodvisnosti delovanja besedil, vezanih na področne jezike, od civilizacijsko-kulturnega družbenega konteksta.
  4. Usvajanje kompetenc za prevajanje in razumevanje italijanskih in slovenskih besedil s specifičnih področij.
  5. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri tvorjenju terminoloških podatkovnih baz.

Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri delu s terminologijo.

Vsebina

Študentje se seznanijo s temeljnimi pojmi obravnave terminologije strokovnih področij in klasifikacijo ter osnovnimi značilnostmi področnih jezikov. Na osnovi analize primerkov besedil z različnih področij spoznajo tipične leksikalne, pa tudi sintaktične in pragmatične značilnosti področnih jezikov ter se osredotočijo na pomensko eksaktnost in povečanje sposobnosti razumevanja področnega jezika. Soočijo se z reševanjem sistemskih terminoloških problemov, naučijo se uporabljati elektronske pripomočke za tvorjenje terminoloških podatkovnih baz.

Temeljna literatura

Literaturo sporoči izvajalec/izvajalka na prvem srečanju s študenti.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, projektno delo, individualne naloge.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v drugi letnik študija

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Pisni izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.