Raziskovalne metode v prevodoslovju

Število kreditnih točk: 10
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: P

Opis predmeta

Vsebina:

1. Namen in cilj raziskovalnega dela
2. Narava prevodoslovnih raziskav in zastavljanje raziskovalnih vprašanj
3. Prevodoslovno raziskovanje literarnih besedil (s poudarkom na sistemskih, deskriptivnih, kulturoloških in socioloških pristopih), prevodoslovna historiografija, metoda mnogoterih vzročnosti, izbor metode in gradiva (doseganje izčrpnosti in reprezentativnosti, kvalitativni in kvantitativni ter mešani pristopi k prevodoslovnem raziskovanju)
4. Poglavitni elementi strokovne recenzije znanstvenih prevodoslovnih prispevkov
5. Empirične raziskovalne metode v prevodoslovju:

 • izbor metode in opis metodologije
 • načrtovanje in pripava gradiva
 • analiza prevajalskega in tolmaškega procesa (TAP, trenslog itd.)
 • gradnja in obdelava korpusov
 • statistika v prevodoslovnih raziskavah
 • korpusna analiza
 • besedilna in žanrska analiza
 • intervju in intervjuvanje
 • anketa in anketiranje
 • kognitivni in psiholingvistični pristopi k prevodoslovnim raziskavam

6. Pravni in etični vidiki raziskovalnega dela
7. Terminologija in upravljanje terminologije
8. Akademsko pisanje: proces pisanja in zgradba besedila

 • znanstvena razprava
 • doktorska disertcija

9. Načrtovanje prevodoslovnih projektov in priprava predloga projekta

Temeljna literatura:

 1. Danks, Joseph, et al. (1997) Cognitive Processes in Translation and Interpreting. Thousand Oaks: SAGE.
 2. Manning, Christopher D. & Schütze, Hinrich (2001) Foundation of Statistical Natural Language Processing. Cambridge (MA): MIT.
 3. Ferligoj, Anuška (1995) Osnove statistike na prosojnicah. Ljubljana: samozaložba.
 4. Gibaldi, J. (1998) MLA Style Manual and Guide to Scholarly Publishing. 2. izdaja. New York: The Modern Language Association of America.
 5. Gile, Daniel (1995) Regards sur la recherche en interprétations de conférence. Lille: Presses Universitaires de Lille, 1995.
 6. House, Juliane (1997) Translation Quality Assessment: A Model Revisited. Tübingen: Gunther Narr Verlag.
 7. Scholfield, Phil (1994) Quantifying Language. A Researcher's and Teacher's Guide to Gathering Language Data and Reducing It to Figures. Clevedon: Multilingual Matters.
 8. Swales, John M. in Charles B. Feak (1999) Academic Writing for Graduate Students. The University of Michigan Press.
 9. The Chicago Manual of Style. 14.izdaja. 1993. Chicago: University of Chicago Press. Tudi: http://www.lib.ohio-state.edu/guides/chicagogd.html; http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/cmosfaq.html
 10. Tirkkonen-Condit, Sonja, in Riitta Jääskeläinen, ur. (2000) Tapping  and Mapping the Processes of Translation and Interpreting. Amsterdam: John Benjamins, 2000.
 11. Gorjanc, Vojko (2005) Uvod v korpusno jezikoslovje. Domžale: Izolit.
 12. Pisanski Peterlin, Agnes (2005) Text-organising metatext in research articles : an English-Slovene contrastive analysis. Engl. specif. purp. (N.Y. N.Y.). Vol. 24, issue 3, str. 307-319.
 13. Kocijančič Pokorn, Nike (2007) In defence of fuzzines. Target (Amst.), Vol. 19, no. 2, str. 327-336.

Vintar, Špela (2008) Corpora in translator training and practice : a Slovene perspective. V: ANDERMAN, Gunilla M. (ur.), ROGERS, Margaret (ur.). Incorporating corpora : the linguist and the translator, (Translating Europe). Clevedon; Buffalo; Toronto: Multilingual Matters, cop. 2008, str. 153-167. ge:AR-SA'>Planning Translation Studies research projects and preparing a project proposal