Nemški jezik I

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 105
Oblika: P, V

Nosilka

red. prof. dr. Ada Gruntar Jermol

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

 1. 1. visoke jezikovne kompetence za nemški jezik;
 2. 2. kompetence za reševanje jezikovnih problemov;
 3. 3. kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
 4. 4. kompetence za iskanje jezikovnih virov;
 5. 5. sposobnost prepoznavanja slovnične strukture nemškega jezika kot osnove za praktično prevajalsko delo; 
 6. 6. sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
 7. 7. kompetence iz nemške fonetike/ fonologije; 
 8. 8. sposobnost analize prozodičnih značilnostmi in stavčne intonacije; 
 9. 9. spretnosti branja, poslušanja in pisnega ter ustnega izražanja.

Vsebina

Predmet je sestavljen iz treh sklopov:

 1. a) Nemška slovnica 1
 2. b) Nemška fonetika
 3. c) Nemške jezikovne vaje 1

 

a) Nemška slovnica 1:
Ponovitev in poglobitev slovničnih struktur, ki jih študenti že poznajo (npr. sklanjatev in stopnjevanje pridevnika in samostalnika, zaimki, (ne)ločljivi in nepravilni glagoli ...) ter predstavitev nekaterih novih slovničnih poglavij.
Opozoriti študente na posebnosti določenih nemških struktur in možnosti slovenjenja le-teh. Sposobnost razumevanja in primerjanja nemških in slovenskih slovničnih struktur. Razvijati sposobnost pravilne rabe slovničnih struktur pri prevajanju in tvorjenju besedil v nemškem jeziku.

b) Nemška fonetika:
Seznaniti študente s segmentalnimi in prozodičnimi pojavi nemške knjižne izreke; opozoriti na značilne napake govorcev nemščine s slovenščino kot maternim jezikom (fonetične interference). Odpraviti obstoječe napake v izgovorjavi.

c) Nemške jezikovne vaje 1:
Utrjevanje, poglabljanje in širjenje znanja jezika. Razvijanje razumevalnih sposobnosti pri branih in slišanih besedilih. Širjenje in produktivno uporabljanje nemškega besednega zaklada. Poleg tega bodo pri jezikovnih vajah študenti utrjevali tudi nekaj struktur, omenjenih pri predavanjih iz slovnice (glej Nemška slovnica 1).

Temeljna literatura

 1. - Gruntar Jermol, Ada (2011): Ausgewählte Kapitel der deutschen Morphologie mit kontrastivem Ansatz. / Izbrana poglavja nemške morfologije s kontrastivnimi ponazoritvami. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
 2. - Dreyer, Hilke / Schmitt, Richard (2001): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Verlag für Deutsch.
 3. - Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin et al.: Langenscheidt.
 4. - Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (2000): Übungsgrammatik Deutsch. Berlin et al.: Langenscheidt.
 5. - Hirschfeld, Ursula/Reinke, Kerstin (1998): Phonetik Simsalabim. Ein Übungskurs für Deutschlernende. Langenscheidt. 
 6. - Frey, Evelyn (1995): Kursbuch Phonetik. Lehr- und Übungsbuch. Max Hueber Verlag. 
 7. - Stock, Eberhard/Hirschfeld, Ursula (1996): Phonothek. DaF. Arbeitsbuch. Langenscheidt.
 8. - Stock, Eberhard/Hirschfeld, Ursula (1996): Phonothek. DaF. Lehrerhandreichungen. Phonetische und didatktische Einführung. Langenscheidt.
 9. - Nemške jezikovne vaje: materiali, ki jih pripravi učitelj.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen posameznih sklopov. Ocene iz posameznih sklopov so:

 • fonetika: izpit (40 % skupne ocene);
 • jezikovne vaje: medsemestrsko delo (40 %) in izpit (60 %) – skupaj 40 % končne ocene.
 • nemška slovnica 1: kolokvij (skupaj 20 % končne ocene)

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

 

Ucitelj

Ada Gruntar Jermol