Teorija tolmačenja

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 45
Oblika: P+S

Nosilka

red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

Izvajalci

lekt. dr. Amalija Maček
red. prof. dr. Jasmina Markič

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Študentje se seznanijo s posebno zvrstjo prevajanja, s tolmačenjem.
 • Spoznavajo razne vrste tolmačenja in se seznanijo s tehnikami  konferenčnega tolmačenja.
 • Spoznavajo pomen tolmačenja v sodobnem svetu (v diplomaciji, politiki, gospodarstvu, znanosti, kulturi).
 • Poglobijo znanje o teoriji tolmačenja in se seznanijo s področji raziskovanja tolmačenja (z najpomembnejšimi interdisciplinarnimi študijami, ki tečejo po svetu).
 • Pridobijo kompetence analize, razumevanja in povzemanja besedil.
 • Usvajajo kognitivne tolmaške kompetence.
 • Usvajajo kompetence pomnjenja in zapisovanja.
 • Usvajajo terminologijo konferenčnega tolmačenja
 • Usvajanjo, poglabljajo in širijo osnovna znanja na področju konferenčnega tolmačenja.

Vsebina

Predmet sestavljata dva dela:  

 • Teorija tolmačenja z deontologijo in 
 • Opis tehnik pomnjenja in zapisovanja.
a) Spoznavanje zgodovine tolmačenja ter razumevanje razlike med pisnim prevajanjem in tolmačenjem. Tolmačenje kot posebna oblika medkulturne komunikacije. Pridobivanje osnovnega vedenja o poglavitnih šolah tolmačenja, o delu tolmača, poklicnih združenjih tolmačev, o kakovosti tolmačenja in o etiki konferenčnega tolmača. Spoznavanje poklicnih oblik tolmačenja kot so konferenčno tolmačenje, »liaison« tolmačenje, tolmačenje za potrebe skupnosti, sodno tolmačenje. Predstavitev vrst konferenčnega tolmačenja: konsekutivno tolmačenje, simultano tolmačenje, »chuchotage«. Osnovna, opisna terminologija. Vpogled v značilnosti tolmaškega dela in spretnosti (stres, spomin). Spoznavanje delovnega orodja, opreme ter konferenčnega okolja. Temeljne značilnosti in dileme tolmačenja za skupnost. Tolmačenje in etika.

b) Uvod v osnovne kognitivne kompetence, ki jih mora tolmač pridobiti in razvijati: procesi analize in percepcije besedil (aktivno poslušanje in razumevanje, abstraktno in strukturirano razmišljanje, vizualizacija, asociacije, bistveni pojmi, ključne besede, aktiviranje pasivnega spomina, poznavanje globalnega konteksta, razgledanost in splošna kultura). Najpogostejše vrste besedil oz. govorov, ki se tolmačijo v institucionalnem okolju.Tehnike konsekutivnega tolmačenja. Zapisovanje pri konsekutivnem tolmačenju, analiza in podajanje. Tehnike simultanega tolmačenja, dikcija. Tolmačenje kot sporočanje, tolmačenje in komunikativni modeli v jezikoslovju.  Kognitivno-pragmatični model tolmačenja. Smeri v raziskovanju konferenčnega tolmačenja. Kakovost tolmačenja in analiza napak pri tolmačenju. Poklicna etika. Terminologija konferenčnega tolmačenja.

Temeljna literatura

 • GAMBIER, Y., GILE, D. & TAYLOR, C. (ed.) (1997). Conference Interpreting: Current Trends in Research. Amsterdam-Philadelphia: Benjamins.
 • GILE, D. (1995). Regards sur la recherche en interprétation de conférence. Lille: Presses Universitaires de Lille.
 • JONES, R. (1998). Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome.
 • LJESKOVAC, N. & MARKIČ, J. (1993). Konferenčna terminologija. Ljubljana: samozaložba
 • LONGLEY, P. (1968). Conference Interpreting. London: Pitman.
 • MARKIČ, J. (1998). Konferenčno tolmačenje. Jezik za danes in jutri. Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje, 322 – 327.
 • POPOVIĆ, M. (1999). Kako se tolmač pripravlja na svoje delo. Ljubljana: Uporabno jezikoslovje 7-8, 178 - 184.
 • SAUER, A. (1997). An Invitation to Conference Interpreting. Terminologie et Traduction 3, 15-25.
 • SELESKOVITCH, D.& LEDERER, M. (1984). Interpréter pour traduire. Paris: Didier Erudition.
 • SCHLESINGER, M., PÖCHHACKER, F. (2002). The interpreting studies reader. London: Routledge.

Metode poučevanja in učenja

Predavanje in seminar

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija tolmačenja

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • Ustni izpit
 • Od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno) ob upoštevanju Statuta UL in fakultetnih pravil
Ucitelj

Nike Kocijančič Pokorn

Ucitelj

Amalija Maček

Ucitelj

Jasmina Markič