Tolmaška praksa

Število kreditnih točk: 9
Število kontaktnih ur: 45
Oblika: S

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Razvijanje komunikacijskih spretnosti
 • Razvijanje sposobjosti govorne komunikacije.
 • Razvijanje sposobnosti pridobivanja in ohranjanja koncivije glasu.
 • Razvijanje sposobnosti komunikacijsko ustreznega reagiranja v izjemnih situacijah.
 • Razvijanje sposobnosti samostojenega dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.
 • Sposobnost pridobivanja podatkov za pripravo na tolmaško delo in njihove hierarhizacije.
 • Razvijanje sposobnosti vrednotenja jezikovnih virov z vidika tolmaškega dela.

Vsebina

Komunikacijske spretnosti in tehnike govora

Seminar na splošno predstavi komunikacijske strategije, v nadaljevanju pa jih študentke in študenti aplicirajo na tolmaško delo. Poudarek je na strategijah in tehnikah komunikacije v primeru izrednih situacij, predvsem pri nenadni izgubi (samo)kontrole pri različnih vrstah tolmačenja. S pomočjo tehnik govora študentke in študenti pridobivajo osnove za trening glasu ter konkretne napotke glede tehnike govora vključno z napotki v povezavi z ohranjanjem registra na eni strani ter konsistentnosti standarednega govora na drugi strani, še posebej ko gre za izrazito stresne situacije.

Informacijske tehnologije

V okviru seminarja o informacijskih tehnologijah se študentje in študentke v računalniški učičnici seznanjo predvsem z spletno dostopnimi jezikovnimi virov za različne jezike, jih znajo poiskati ter vrednotiti z vidika priprave na tolmaško delo. Seminar jih navaja tudi k uporabi jezikovih virov za pripravo glosarjev za praktično tolmaško delo.

Sestavni del predmeta je tudi enotedenski obisk Evropske komisije in Evropskega parlameta.

Temeljna literatura

 • C. Marrs L. Locke, 1992: The Complete Book of Speech Communication: A Workbook of Ideas and Activities for Students of Speech and Theatre. Colorado Springs: Meriwether Publishing, Ltd.
 • M. Schlesinger in F. Pöchhacker, 2002: The Interpreting Studise Reader. London: Routledge.
 • Jezikovne tehnologije za slovenščino. Tematska številka Jezika in slovstva 3-4/2003. Ur. V. Gorjanc. Dostopno tudi na: http://www.jezikinslovstvo.com

Spletni viri:

Spletni jezikovni viri za različne jezike: od geslovnikov, glosarjev, terminoloških podatkovnih zbirk do korpusov za različne jezike in različne jezikovne kombinacije (zaradi izjemne dinamike razvoja tovrstnih virov konkretno navajanje spletnih naslovov ni smiselno).

Metode poučevanja in učenja

Seminar

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v drugi letnik magistrskega študija Tolmačenja

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • dva pisna izdelka, pri sklopih Komunikacijske spretnosti in tehnika govora ter Informacijske tehnologije; povprečje pozitivnih ocen obeh izdelkov je končna ocena predmeta
 • ocenjevalna lestvica: 6-10 pozitivno, 1-5 negativno, ob upoštevanju Statuta Univerze v Ljubljani in izpitnega režima Filozofske fakultete v Ljubljani.