Metode znanstvenoraziskovalnega dela in magistrski seminar

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: p,s

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Uzaveščanje pluralnosti metodoloških pristopov v prevodoslovju in uporabnem jezikoslovju.
 • Razvijanje sposobnosti prenosa teoretičnih modelov v samostojno raziskovalno delo.
 • Sposobnost lastnega razumevanja teoretičnih principov in njihovega vrednotenja ter prenosa v praktično delo.
 • Sposobnost izvedbe lastne raziskave in interpretacije rezultatov.
 • Sposobnost identificiranja in reševanja problemov pri izvedbi lastne raziskave.
 • Razvijanje sposobnosti samostojenega dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.
 • Razvijanje sposobnosti predvsem pisne in govorne komunikacije in argumentacije v diskurzu.

Vsebina

Obravnavane teme: Vrste raziskovalnega dela v prevodoslovju. Vloga teoretičnih modelov v razumevanju človeškega delovanja. Povezava med teoretičnimi izhodišči raziskovanja, uporabljenimi metodami dela in interpretacijo rezultatov. Jezikoslovne in besediloslovne raziskave. Kognitivne raziskave (‘think-aloud protocols’). Historično, literarnoteoretično in sociološko usmerjene raziskave. Delo s korpusi. Priprava in izvedba raziskovalnega projekta: opredelitev problema in zastavljenih ciljev, pregled literature, zbiranje in obdelava gradiva, diskusija in interpretacija rezultatov, zaključek.
Priprava in izvedba ankete: vprašalnik (oblikovanje vprašanj glede na namen raziskave), določitev vzorca, obdelava in interpretacija rezultatov. Osnove kvantativnih metod: vzorci, osnovni statistični izračuni.
Magistrski seminar je usmerjen v izdelavo magistrskega dela: izbira teme, priprava dispozicije, zbiranje gradiva in izbor relevantne literature, zasnova in izvedba raziskave, empirična anliza, oblikovanje besedila. Govorna predstavitev z zagovorom v seminarju.   V okvir magistrskega seminarja je uvrščen tudi magistrski izpit (gl. točko 19: metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica).

Temeljna literatura

 • Biber, Douglas, Susan Conrad in Randi Reppen, 1998: Corpus Linguistics. Investigation Language Structure and Use. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ferligoj, Anuška, 1995: Osnove statistke na prosojnicah. Ljubljana: samozaložba.
 • Gambier, Yves in Jorma Tommola, ur., 1993: Translationand Knowledge. Turku: University of Turku, Centre for Translation and Interpreting.
 • Scholfield, Phil , 1994: Quantiflying Language. A Researcher's ang Teacher's Guide to Gathering Language Data and Reducing It to Figures. Clevedon: Multilnigual Matters.
 • Swales, John M. in Charles B. Feak, 1999: Academic Writing for Graduate Students. The University of Michigan Press.
 • Tirkkonen-Condit, Sonja in Riittaa Jaaskeläinen, ur., 2000: Tapping and Mapping the Processes of Translation and Interpreting. Amsterdam: John Benjamins.
 • Wills, Wolfram, 1996: Knowledge and Skills in Translator Behaviour. Amsterdam: Benjamins.

Metode poučevanja in učenja

Predavanje in seminar