Angleški jezik II

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: P, V

Nosilka

izr. prof. dr. Neža Pisanski Peterlin

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

  • visoke jezikovne kompetence za angleški jezik;
  • kompetence za reševanje jezikovnih problemov;
  • kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
  • kompetence za iskanje jezikovnih virov;
  • sposobnost prepoznavanja slovnične strukture angleškega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo;
  • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih.

Vsebina

Angleška slovnica 2:

Študentje se bolj podrobno seznanijo z glagolsko besedno zvezo. Predmet se osredotoča na osnovne koncepte, ki se navezujejo na glagolsko besedno zvezo, kot npr. naklon, čas, vid ter na poročani govor, pogojne strukture in naklonske glagole. 
Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Študentje primerjajo slovnične kategorije v angleščini in slovenščini in se ukvarjali s problematiko načina prevoda izbranih slovničnih elementov v slovenščino.

Temeljna literatura

  • Greenbaum, Sidney in Randolph Quirk (1990) A Student's Grammar of the English Language. London: Longman.
  • Blaganje, Dana in Ivan Konte (1995) Modern English Grammar. Ljubljana: DZS.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija medjezikovnega posredovanja. Predhodni vpis v predmet Angleški jezik I.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

  • Kolokviji med letom (40 %) in izpit (60 %).
  1. Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.
Ucitelj

Neža Pisanski Peterlin