Terminologija

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalka

red. prof. dr. Špela Vintar

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

Razvijanje terminotvornih kompetenc v maternem jeziku skozi opazovanje terminoloških postopkov v maternem in drugih jezikih. Razvijanje sposobnosti uporabe teoretičnih in praktičnih terminoloških načel pri terminografskem delu za prevajalske namene. 

Vsebina

  1. 1. Uvod v terminološko vedo. Razmerje termin- leksem; termin - pojem. Zgodovina terminološke vede.
  2. 2. Pojmovni sistemi, razmerja med pojmi, pisanje definicij.
  3. 3. Terminotvorje, prevzemanje, terminologizacija.
  4. 4. Terminografija. Tipi terminografskih del.
  5. 5. Računalniško podprta terminografija, korpusne metode, orodja za upravljanje terminoloških baz.
  6. 6. Terminološki standardi, podatkovni formati, XML in TBX.
  7. 7. Terminološka analiza specializiranega besedila s prevajalskega vidika.

Temeljna literatura

  1. M. Theresa Cabre: Terminology. Theory and Practice. John Benjamins, 2001.   
  2. Vintar, Š. (2008) Terminologija. Terminološka veda in računalniško podprta terminografija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.  

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Pisni izpit.

Ucitelj

Špela Vintar