Leksikologija

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalec

izr. prof. dr. Primož Jurko

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

Študentje se seznanijo z osnovno problematiko besedja in sinhronega besedoslovja. Poudarek je na kompetenci reševanja pogostih praktičnih problemov, zlasti tistih prevajalske narave. Analiza in primerjava tradicionalnih pristopov k tematiki in sodobnega, elektronsko-korpusno podprtega dela z leksiko pri prevajanju, tako, da študentje lahko tudi sami ugotavljajo razločke. Posebej se uzavešča dejstvo o delni prevodni ustreznosti ter velik pomen leksikologije za praktične prevajalske potrebe.

  • Razvijanje sposobnosti prepoznavanja in obravnavanja leksikalnih problemov.
  • Izoblikovanje različnih pristopov sestavljanja, optimalne (upo)rabe in sistematskega in realnega vrednotenja raznovrstnih slovarjev.
  • Razvijanje sposobnosti razlikovanja med izrazjem s specifično referenco in ostalim (splošnim) izrazjem.

Vsebina

Obravnavane vsebine: Osnovne lastnosti besedišča. Heterogenost leksikalnega pomena in druge pomenske lastnosti leksikalnih enot. Slovnični in leksikalni pomen. Paradigmatični odnosi v leksiki. Semantična polja. Pisano in govorjeno besedišče. Vloga sobesedila. Krajši uvod v besedotvorje z angleškimi zgledi. Prikaz osnov slovensko-angleške protistavne analize besedja.

Temeljna literatura

  1. Carter, R.A. 1998. Vocabulary. 2. izd. London: Routledge.
  2. Gabrovšek, D. 2005. Words Galore. Aspects of General and Slovenian-English     Contrastive     Lexicology. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
  3. Jackson, H. Zé Amvela, E. 2007. Words, meaning and vocabulary : an introduction to modern   English lexicology. London: Continuum.
  4. McArthur, T., ur. 1992/1996. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: Oxford             University Press.
  5. McCarthy, M.J. 1990. Vocabulary. Oxford: Oxford University Pres

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končni izpit po zaključenih predavanjih.

Ucitelj

Primož Jurko