Prevajanje umetnostnih besedil

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalka

red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

  • Razvijanje sposobnosti spoznavanja različnih strategij prevajanja literarnih besedil.
  • Razvijanje sposobnosti prepoznavanja temeljnih značilnosti žanra literarnih besedil;
  • Kompetence za tvorjenje literarnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami ciljnega jezika;
  • Kompetence pri literarnoteoretičnem opisu literarnih besedil, ki jih lahko uporabijo pri prevajanju literarnih besedil;
  • Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju literarnih besedil.

Vsebina

Predmet uvede problematiko določevanja literarnega prevoda in literature same. Študentke in študentje se seznanijo s pojmi, kot so medbesedilnost, literatura in literarna stilistika. Prek primerov in prevajalske problematike ugotavljajo pomen zvoka in lika v besedilu, ritma in metra. Seznanijo se z osnovnimi metričnimi sistemi, aliteracijo, asonanco in rimo, s posebno izbiro izrazov (narečje, sleng, žargon, arhaizmi, neologizmi), s tropi, z razširjenimi figurami. Spoznajo različne tipe pripovedovalcev in perspektiv, književne zvrsti in vrste. Na koncu se uvedejo še v specifične probleme prevajanja poezije, proze in dramskih besedil.

Temeljna literatura

  1. Pokorn, Nike K. Prevajanje umetnostnih besedil: Teoretične osnove. Ljubljana: Oddelek za prevajalstvo.
  2. Dodatno:
  3. Kmecl, M. 1983. Mala literarna teorija. Ljubljana: Založba DDU Univerzum.
  4. Lefevere, A. 1994. Translating literature: Practice and theory in a comparative literature context. New York: MLA.
  5. Trdina, S. 1977. Besedna umetnost. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja.

Preverjanje znanja in obveznosti študenta

Končni izpit.

Ucitelj

Nike Kocijančič Pokorn