Prevajanje literarnih besedil: proza in dramatika

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Nosilka

doc. dr. Marija Zlatnar Moe

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 1. 1.         Kompetence za prevajanje in razumevanje angleških in slovenskih literarnih besedil;
 2. 2.         Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino ter angleško in slovensko kulturo; 
 3. 3.         Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja umetnostnih besedil;
 4. 4.         Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene; 
 5. 5.         Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica; 
 6. 6.         Kompetence za redakcijo in tvorjenje literarnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega ali slovenskega jezika; 
 7. 7.         Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju. 
 8. 8.         Usvajanje metodoloških temeljev za reöevanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju literarnih besedil.

Opis vsebine

 1. Študentke in študentje spoznavajo umetnostni diskurz in razbirajo literarno-estetske, poetološke, medbesedilne in ideološke prvine besedila v izhodiščnem literarnem sistemu. Prevajano besedilo umeščajo v podsistem prevodne književnosti v ciljnem literarnem sistemu. V praksi uporabijo izsledke različnih teoretičnih pojmovanj in predlaganih strategij za književno prevajanje. 
 2. Študentje in študentke prevajajo moderno dramatiko in prozo; naučijo se uporabljati sekundarno literaturo; besedila recenzirajo, revidirajo in korigirajo.

Temeljna literatura

  1. Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

  1. 1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
  2. 2. Slovar kolokacij, npr.:/A collocation dictionary, e.g.: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2002. Oxford: OUP. 
  3. 3. Enojezični EFL angleški slovar (približno 70.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A monolingual EFL dictionary (approx. 70 000 entries) by one of the major British or American publishers, e.g.: Longman Group, Collins Publishers, Oxford University Press, Chambers etc.
  4. 4. Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A desk monolingual English dictionary (approx. 170 000 entries) of the major British or American publishers, e.g. Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers, Merriam-Webster, Random House etc.

  5. 5. For decoding tasks: Krek, S. (ed.) 2005-6. Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS. Ljubljana: DZS.
  6. 6. For encoding tasks: Drinovec Sever, N., Pogačnik, A., Žerak, A. (eds). 2010. Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS, and optionally Grad, Anton, Henry Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana, DZS.
  1. Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer Longman Language Activator (1993), slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 1. - medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene)
 2. - končni izpit (60 % ocene).
Ucitelj

Marija Zlatnar Moe