Prevajanje poslovnih in političnih besedil v angleščino

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Izvajalec

doc. dr. Donald Reindl

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

  • Kompetence za prevajanje in razumevanje angleških in slovenskih poslovnih in političnih besedil;
  • Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino ter angleško in slovensko kulturo;
  • Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja slovenskih poslovnih in političnih besedil v angleščino;
  • Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
  • Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
  • Kompetence za redakcijo in tvorjenje poslovnih in političnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega jezika;
  • Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela,
  • Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju poslovnih in političnih besedil v angleščino.

Vsebina

Študent oz. študentka se uvaja v praktično rabo prevajalskih znanj na specializiranem področju poslovnih in političnih besedil iz slovenščine v angleščino. Poglablja znanje o možnostih iskanja ustrezne terminologije v sekundarni literaturi (slovarjih, leksikonih, strokovnih priročnikih, vzporednih besedilih) in pri ustreznih strokovnih institucijah ali strokovnjakih. Oblikuje si lastno dokumentacijo. Kritično presoja možne prevodne rešitve glede na funkcijo in namen prevedenega besedila.
Seznanitev študentov z naslednjimi besedilnimi vrstami: promocijska besedila, spletne strani, oglasi za delovna mesta, curriculum vitae, politični govori in pisma.
Analiza zgoraj navedenih tekstov.
Kontrastivna analiza besedilnih vrst.
Primerjava različnih prevajalskih strategij.
Pisanje komentarja k prevodu (seminarska naloga).

Temeljna literatura

Predmet temelji na gradivu, ki ga pripravita predavatelja.
Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki:
Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
Šega, L. (1997) Veliki moderni poslovni slovar – angleško-slovenski, Cankarjeva založba.
Filipović, N., Popović, M., Purg, D. and Vakanjac, D. (2001) Slovar poslovnih izrazov v angleščini in slovenščini, Mladinska knjiga.
Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170 000 gesel), študent lahko izbira med slovarji večjih britanskih in ameriških založb: Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers, Merriam-Webster, Random House itd.
Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer slovar nepravih prijateljev, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, dvojezični slovarji.

Metode poučevanja in učenja

Seminarji, projektno delo, individualne naloge, vodeni individualni študij.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Medletno ocenjevanje (50% končne ocene), izpit (50% končne ocene). Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6.0.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Donald Reindl