Prevajanje tehniških besedil

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Izvajalec

doc. dr. Donald Reindl

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Kompetence za prevajanje in razumevanje angleških in slovenskih tehniških besedil;
 • Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino ter angleško in slovensko kulturo;
 • Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja slovenskih tehniških besedil v angleščino;
 • Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
 • Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
 • Kompetence za redakcijo in tvorjenje znanstvenih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega;
 • Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
 • Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju tehniških besedil v angleščino.

Vsebina

 • nadaljevanje poudarka pri prevajanju besednih zvez
 • kontrastivno zasnovana primerjava razlik v sintaksi in besednem redu
 • primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih
 • obravnava kulturnih razlik med Slovenijo in angleško govorečim svetom (predvsem Severno Ameriko in Veliko Britanijo)
 • razlike med prevodom in izvirnimi teksti v ciljnem jeziku
 • vloga in odgovornosti prevajalca

Temeljna literatura

Predmet temelji na gradivu, ki ga pripravi predavatelj, druge literature ni. Študentje pa naj bi imeli dostop do Slovarja slovenskega knjižnega jezika in več eno- in dvojezičnih slovarjev, med njimi en namenjen EFL področju in en namenjen domačim govorcem (Merriam Webster's Third New International, Oxford Reference Dictionary).

Metode poučevanja in učenja

Seminarji, projektno delo, individualne naloge, vodeni individualni študij.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (50 % ocene)
 • končni izpit (50 % ocene)
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.
Ucitelj

Donald Reindl