Tvorjenje besedil v nemščini I

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Izvajalka

izr. prof. dr. Andrea Leskovec

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • uporaba vseh predhodno usvojenih jezikovnih zmožnosti za tvorbo zahtevnejših besedil v nemščini
 • krepitev sposobnosti izražanja
 • urjenje v govornih sposobnostih
 • urjenje v bralnih sposobnostih
 • širitev nemškega besedišča
 • dopolnjevanje znanja iz področja stalnih besednih zvez
 • urjenje besedotvorne in skladenjske ter stilistične analize besedil
 • prepoznavanje in analiza retoričnih figur kot so: ironija, metafore, simbole itd.
 • prepoznavanje kulturnih specifičnosti jezika in besedil
 • dopolnjevanje družbenega in kulturnega ozadja obravnavanih besedil

Vsebina

Študentje in študentke se seznanijo z naslednjimi vsebinami:

 1. - tvorjenje nemških besedil iz različnih tematskih sklopov (strokovno poročilo, zapisnik, novinarski članki, komentar, esej itd.);
 2. - jezikovna obdelava različnih tem;
 3. - diskusije/pisni izdelki v okviru danih tem;
 4. - idiomi, stalne besedne zveze;
 5. - stilistične posebnosti jezika;
 6. - kulturno-specifične značilnosti besedil;
 7. - medkulturna razsežnost prevajalskega dela.

Temeljna literatura

 1. - Kast, Bernd (1999): Fertigkeit Schreiben. Langenscheidt.
 2. - Schneider, Wolf (2007): Deutsch! Das Handbuch für attraktive Texte. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
 3. - Schneider, Wolf (2001): Deutsch für Profis. Wege zu gutem Stil. München: Goldmann.
 4. - Fix, Martin (2006): Texte schreiben. Schreibprozesse im Deutschunterricht. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh (UTB).
 5. - Zimmermann, Günther (2005): Texte schreiben – einfach, klar, verständlich. Göttingen: Business Village.
 6. Nord, Christiane (2007): Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg: Julius Groos Verlag.
 7. - Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka. / Materials prepared by the teacher.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvo letnik prevajanja/tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Izpit.

Ucitelj

Andrea Leskovec