Prevajanje literarnih besedil I

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 1. 1. Kompetence za prevajanje in razumevanje nemških in slovenskih lietrarnih besedil
 2. 2. Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko kulturo in književnost;
 3. 3. Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja;
 4. 4. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
 5. 5. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
 6. 6. Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami nemškega ali slovenskega jezika;
 7. 7. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
 8. 8. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju literarnih besedil iz nemškega v slovenski jezik.

Vsebina

 1. Študentke in študentje se seznanijo z različnimi žanri leposlovnih besedil, njihovo analizo in umestitvijo v literarno-zgodovinski kontekst. Pri prevajanju lirike se osredotočajo na slog in glasovno podobo pesmi, pri prevajanju proze pa na povečevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenščini kot v nemščini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, intertekstualnosti, spreminjanja perspektive, literarnih in kulturnih aluzij, zgodovinskih referenc, besednih iger in slogovne zaznamovanosti.

Temeljna literatura

 1. Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:
 2.  
 3. - Bajec, A. et. al., ur. (1970-1985). Slovar slovenskega knjžnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html).
 4. - Slovenski pravopis 1. Pravila (2001). Ljubljana: DZS, SAZU (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html)
 5. - Duden. Deutsches Universalwörterbuch A - Z (1996). Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag.
 6. - Debenjak, Doris et al.(2010): Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
 7. - Debenjak, Doris et al. (2008): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS.
 8. - Duden. Stilwörterburch (2001). Mannheim: Dudenverlag.
 9. - Duden. Synonymwörterburch (1997). Mannheim. Dudenverlag.
 10.  
 11. Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, nemško-angleški in drugi dvojezični slovarji.
 12.  
 13. - Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja/tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % končne ocene) in končni izpit (60 % končne ocene).