Prevajanje pravnih besedil I

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Izvajalec

red. prof. dr. Damjan Korošec

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 1. 1. Kompetence za prevajanje in razumevanje pravnih nemških in slovenskih besedil;
 2. 2. Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko kulturo ter pravni sistem;
 3. 3. Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja pravnih besedil;
 4. 4. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
 5. 5. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
 6. 6. Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami nemškega ali slovenskega jezika;
 7. 7. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
 8. 8. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju pravnih besedil iz nemškega v slovenski jezik.     

Vsebina

 1. Predmet obsega 60 ur in je razdeljen v dva sklopa:

 1. 1) osnove pravoznanstva (temeljni pravni pojmi) in osnove kazenskega prava;
 2. 2) prevajalski del seminarja.
 3.  
 4. Pri prvem (strokovnem) delu seminarja študenti spoznajo nekaj najosnovnejših pojmov prava. Poudarek je na slovenskem pravnem sistemu, vendar predavatelji pogosto navajajo tudi primerjave z drugimi pravnimi sistemi (zlasti nemškim) in pri tem opozarjajo na (terminološke) pasti, v katere se pri prevajanju pravnih besedil lahko kaj hitro ujamemo.
 5. Pri prevajalskem delu seminarja se študenti seznanijo z nekaterimi pravnimi besedilnimi vrstami (npr. ustava, pogodba, obtožnica, zakonsko besedilo, pravni učbenik ipd.) in pri prevajanju povsem praktično utrdijo znanje, ki so ga pridobili pri prvem delu seminarja.

Temeljna literatura

 • Apovnik, Paul/Karničar, Ludwig (1989): Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache. Wien: Manz. (2 zvezka: ne-slo, slo-ne)
 • Apovnik/Primožič/Feri (1999): Slovenski pravni leksikon z nemškimi in italijanskimi ustreznicami geselskih besed. Ljubljana: OST – svetovalne storitve.
 • Beran et al. (1999): Pravni terminološki slovar: do 1991, gradivo. Ljubljana: Založba ZRC (ZRC SAZU). – Zbirka slovarji.
 • Bohinc, Rado/Bratina, Borut/Pivka, Hilda Marija (1998): Temelji obveznostnega prava. Gospodarsko pravo I. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Creifelds, Carl (1996): Rechtswörterbuch. 13. Aufl. München: C. H. Beck.
 • Köbler, Gerhard (1997): Juristisches Wörterbuch. 8. Aufl. München: Verlag Vahlen.
 • Koziol, Helmut/Welser, Rudolf (1995): Grundriβ des bürgerlichen Rechts. Band 1: Allgemeiner Teil und Schuldrecht. 10. Aufl. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung.
 • Pavčnik, Marijan (1997): Teorija prava. Prispevek k razumevanju prava. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Priporočeni so tudi razni spletni viri (npr. Evrokorpus, Evroterm, Iate, Eurolex, Eurovoc).    

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja/tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 1. - Kolokviji (osnove pravoznanstva in kazenskega prava) = 40 % končne ocene,
 2. - prevajalski del seminarja: medletno ocenjevanje (prevodi, seminarji, domače naloge) 40 % ocene, pisni izpit v obliki prevoda 60 % ocene = 60 % končne ocene.

 

Ucitelj

Damjan Korošec