Prevajanje političnih besedil I

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Nosilka

doc. dr. Helena Kuster

Izvajalka

doc. dr. Helena Kuster

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 1. 1. Kompetence za prevajanje in razumevanje nemških in slovenskih političnih besedil
 2. 2. Jezikovne kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko politično in družbeno stvarnost.
 3. 3. Tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja.
 4. 4. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica.
 5. 5. Sposobnost samostojnega in odgovornega dela in  dela v skupini.
 6. 6. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju političnih besedil iz slovenskega v nemški jezik.

Vsebina

Študentke in študentje spoznajo

 1. - Osnove nemškega političnega sistema na deželni in zvezni ravni.
 2. - Seznanijo se z osnovnim besediščem politike in uprave.
 3. Spoznavajo pomembnejše družbene razlike med Nemčijo in Slovenijo ter njihovo relevantnost pri prevajanju.
 4. - Zlasti se obravnavajo besedila s področij: Bundestag, Bundesrat, zveza in zvezne dežele, pravosodje in uprava, politični sistem Slovenije (Državni zbor, Državni svet, vlada idr.)
 5. - Študentje prevajajo tudi besedila, ki se navezujejo na Evropsko unijo, njeno organizacijo in razvoj.
 6. - Zlasti se obravnavajo besedila s področij: Evropsko združevanje, Maastrichtska pogodba, Ustavna pogodba, Komisija, Svet, Evropski parlament.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

 1. - Duden. Deutsches Universalwörterbuch A - Z (1996). Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag.
 2. - Debenjak, Doris et al. (2010): Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
 3. - Debenjak, Doris et al. (2008): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS.
 1. - Apovnik, Paul in Karničar, Ludwig: Wörterbuch der Rechts-und Wirtschaftssprache. Wien: Manz.
 •            Teil 1: Deutsch-slowenisch (1989)
 •            Teil 2: Slowenisch-deutsch (1996)

 Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, nemško-angleški, nemško-francoski, nemško-italijanski, nemško-španski dvojezični slovarji. 

- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Hg. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn (dostopno tudi na spletu:http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf).
-  Beyme, Klaus von (1993): Das politische System der Bundesrepublik Deutschland nach der Vereinigung. München: Piper et. Co. Verlag.
- Lexikon der Abkürzungen (1994). Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag.
- Evroterm. Večjezična terminološka zbirka. http://evroterm.gov.si
- Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka. 

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja/tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene) in končni izpit (60 % ocene).    

 

Ucitelj

Helena Kuster