Prevajanje v francoščino: poslovna in politična besedila

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

  • Predmet obsega prevod poslovnih in političnih besedil iz slovenščine v francoščino. Nameni predmeta so:
  • seznanjanje s poslovnimi in političnih besedili, ki se pogosto prevajajo v francoščino
  • prevajanje teh besedil v francoščino
  • usvajanje osnovnega besedišča za področje politike, uprave in gospodarstva.
  • razširitev slovensko-francoskega besednjaka študentov za ta tri področja
  • obravnava različnih prevajalskih strategij
  • nakazati referenčno literaturo in druge vire.

Del seminarja bo vseboval vaje iz francoščine, namenjene razširitvi poslovnega in političnega besednjaka študentov s poudarkom na prevajanju besednih zvez, na kontrastivno zasnovani primerjavi razlik v skladnji in besednem redu ter primerjalni obravnavi kohezivnih sredstev v besedilih, kakor tudi na obravnavi kulturnih razlik med Slovenijo in francosko govorečim svetom. Študentje bodo primerjali prevode z izvirnimi besedili v ciljnem jeziku.

Vsebina

Poudarek pri prevajanju poslovnih besedilih iz francoščine v slovenščino bo na promocijskih in informativnih besedilih, internetnih straneh, besedilih s področja turizma, korespondenca itd.
Študentje spoznajo osnove francoskega političnega sistema na deželni in zvezni ravni ter pomembnejše družbene razlike med Francijo in Slovenijo in njih relevantnost pri prevajanju. Ob prevajanju strokovnih besedil z omenjenih področij se naučijo, kako premostiti te razlike.

Temeljna literatura

Študentje dobijo seznam obvezne in neobvezne literature ter pripravljeno gradivo za seminar.

Metode poučevanja in učenja

Seminarji, projektno delo, individualne naloge, vodeni individualni študij, sodelovalno učenje, simulacije

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

  • medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (50 % ocene)
  • končni izpit (50 % ocene)
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.