Prevajanje pravnih in političnih besedil

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Usvajanje osnovnih kompetence za prevajanje in razumevanje francoskih in slovenskih pravnih in političnih besedil;
 • Usvajanje tehnik prevajanja političnih besedil
 • Poznavanje politične realnosti v Franciji, Evropi in po svetu
 • Nadgrajevanje jezikovnega znanja študentov na pravnem področju.
 • Občutljivost za razlike med slovenskim pravnim sistemom in pravnim sistemom Slovenije, EU in Francije
 • Pridobivanje dodatnih znanj in spretnosti, potrebnih za strokovno in natančno prevajanje pravnih besedil.
 • Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
 • Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
 • Pridobivanje sposobnosti za samostojno in odgovorno delo, delo v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
 • Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju pravnih in političnih besedil.

Vsebina

Strokovnjak pravnik-lingvist izvaja predavanja iz uvoda v pravo in izbranih področij prava, nato pa preide na prevajanje besedil s pravnega področja. Uvod v pravo obsega: uvod v pravoznanstvo, uvod v temeljne pojme kazenskega prava, uvod v temeljne pojme civilnega prava.  
Obravnava političnih besedil je osredotočena na naslednje tematike: Francijo in francosko notranjo politiko, politični sistem, institucije:, Evropa in Evropska unija, njene institucije ter OZN in francoska besedila, ki se pojavljajo v njenem okviru. Besedila, s katerimi se študenti seznanijo in jih prevajajo, so časopisni članki z notranje- in zunanjepolitično vsebino, dokumenti EU, administrativni dokumenti, diplomatski dokumenti in finančni dokumenti, mednarodne organizacije in njihova   Ob prevajanju študentje iščejo vire (knjižnice, Internet, priročniki) in sestavljajo glosarje, opravljajo samopregledovanje in revizijo prevodov ter prevode oblikujejo, opremljajo in arhivirajo.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski in natisnjeni obliki:
Obvezni:
 • Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
 • Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Pariz: Dictionnaire Le Robert, 1991.
 • Grad A. 1990. Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana : DZS
 • Jesenik V., Dembskij N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana : DZS
 • Priporočljivi:
 • Genouvrier,E., Désiral,C., Hordé, T. Nouveau dictionnaire des synonymes. Paris : Larousse
 • Dictionnaire des synonymes et contraires, H. Bertaud du Chazaud, Ed. Les Usuels du Robert
 • Le Grand Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Pariz: Société du Nuveau Littré, 1953-1964, dodatek 1970
 • Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, Pariz: Larousse, 1982-1985
 • Internetni viri:
 • Navodila za prevajalce  Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve (Internet)
 • – Code de rédaction interinstitutionnel (http://publications.eu.int/code/fr/fr-000400.htm) Urada za publikacije Evropskih skupnosti
 • - viri na internetu:
 • Evroterm in Evrokorpus (SVEZ)
 • Portal Evropske unije

Metode poučevanja in učenja

Seminarji, projektno delo, individualne naloge, vodeni individualni študij, sodelovalno učenje, simulacije

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (50 % ocene)
 • končni izpit (50 % ocene)
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.