Francosko-slovenska terminografija

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Izvajalec

izr. prof. dr. Gregor Perko

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Razvijanje sposobnosti za ustrezno metodološko obravnavo leksikološke raziskave.
 • Razvijanje sposobnosti za izpeljavo slovensko-francoske kontrastivne leksikološke študije.
 • Razvijanje sposobnosti prepoznavanja temeljnih besedil in teoretičnih izhodišč v sodobni leksikologiji, ki nastaja v francoskem okolju.

Vsebina

razmejitev in problematika nekaterih temeljnih leksikoloških pojmov znotraj različnih teoretičnih okvirov (strukturalizem, tvorbeno-pretvorbeno jezikoslovje, psihomehanika, model »pomen-besedilo«, kognitivno jezikoslovje) : jezikovni znak, beseda, leksikalna enota, termin, morfem, leksem, frazem
specifični problemi paradigmatskih in sintagmatskih medleskemskih razmerij (sinonimija, antinomija, hiponimija, hipernimija, pomenska polja, polisemija, homonimija, kolokacije)
sodobni, računalniško podprti pristopi (korpusno jezikoslovje, statistična leksikologija)
družbena in diahrona razslojenost oziroma strukturiranost francoskega besedišča v primerjavi s slovenskim
problemi tujk, izposojenk, neologizmov v obeh jezikih
nekatere besedotvorne posebnosti francoskega jezika v primerjavi s slovenskim
osnovni metodološki aparat kontrastivne leksikologije (razlike v strukturiranosti besedišča, semantična ekvivalenca, medjezikovna sopomenskost, razlike na denotativni, konotativni, stilistični in kolokacijski ravnini, problem t. i. lažnih prijateljev)

Temeljna literatura

 • Cabré, M. T. 1998. La terminologie. Otawa, Paris: Les Presses de l'Université d'Otawa, Armand Colin.
 • Dubois, J. et alii. 1994. Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris: Larousse.
 • Habert, B. et alii. 1997. Les linguistiques de corpus. Paris: Armand Colin.
 • Kleiber, G. 1990. La sémantique du prototype. Paris: P.U.F.
 • Lehmann, A., Martin-Berthet, F. 1999. Introduction à la lexicologie: sémantique et morphologie. Paris: Dunod.
 • Mel'čuk, I. A. et alii. 1995. Introduction à la lexicologie explicative et combinatoire. Louvain-la-Neuve: Duculot.
 • Niklas-Salminen, A. 1997. La lexicologie. Paris: Armand Colin.
 • Picoche, J. 1992. Précis de lexicologie française. Paris: Nathan.
 • Rey-Debove, J. 1998. La linguistique du signe. Paris: Armand Colin.

Metode poučevanja in učenja

Seminar.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik podiplomskega študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz:
 • medletnega ocenjevanja domačih nalog oz. prevodov in testov (50 % ocene);
 • končnega izpita (50 % ocene).
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.
Ucitelj

Gregor Perko