Prevajanje umetnostnih in humanističnih besedil 2

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: predavanja

Izvajalka

doc. dr. Nataša Hirci

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Kompetence za prevajanje in razumevanje angleških in slovenskih literarnih in humanističnih besedil;
 • Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino ter angleško in slovensko kulturo;
 • Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja umetnostnih in humanističnih besedil;
 • Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
 • Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
 • Kompetence za redakcijo in tvorjenje humanističnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega ali slovenskega jezika;
 • Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
 • Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju literarnih in humanističnih besedil.

Vsebina

Študentke in študentje uporabijo pri prevajanju sedem osnovnih strategij prevajanja pesmi (fonemski, dobesedni, metrični, prozni, rimani, metrično domači prevod in interpretacija). Pri prevajanju proznih besedil se osredotočijo na povečevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenščini kot v angleščini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, intertekstualnosti, spreminjanja perspektive, literarnih in kulturnih aluzij, zgodovinskih referenc, besednih iger in slogovne zaznamovanosti (še posebej se posvetijo problematiki prevajanja dialektov, slenga, asindetona in polisindetona). Spoznajo korekturna znamenja in se jih naučijo uporabljati. Pri prevajanju humanističnih besedil spoznavajo zakonitosti prevajanja tega žanra, poudarja se pomembnost tipa besedila, kot tudi pričakovanja, zahteve in norme ciljne publike. Seznanijo se z delom in s sodelovanjem s stilističnim svetovalcem za angleščino.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

 1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
 2. Slovar kolokacij, npr.: Benson, M., E. Benson; R. Ilson. 1997. The BBI Dictionary of English Word Combinations (rev. ed.). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
 3. Enojezični EFL angleški slovar (približno 70 000 gesel); študent lahko izbira med slovarji večjih britanskih in ameriških založb: Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers itd.
 4. Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170 000 gesel), študent lahko izbira med slovarji večjih britanskih in ameriških založb: Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers, Merriam-Webster, Random House itd.
 5. Grad, A., H. Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Preverjanje znanja in obveznosti študenta

- medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov, testov in seminarskih nalog (50 % ocene)
- končni izpit (50 % ocene)
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.
Ucitelj

Nataša Hirci