Podnaslavljanje 2

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Razvijanje sposobnosti analiziranja polisemiotičnega besedila.
 • Razvijanje sposobnosti oblikovanja podnaslovnega besedila v odvisnosti od dialoga, slike in ritma dogajanja.
 • Razvijanje sposobnosti zgoščevanja besedila in obvladovanja dejavnikov, ki vplivajo na izbire pri zgoščevanju.
 • Razvijanje sposobnosti prevajanja v jeziku, ki po zvrstnostni opredelitvi povezuje značilnosti pisanega in govorjenega jezika.
 • Razvijanje obvladanja tehničnega postopka podnaslavljanja, vključno z uporabo specialnih računalniških programov in specifične opreme za podnaslavljanje.
 • Razvijanje sposobnosti razumevanja dejavnikov, ki vplivajo na percepcijo podnapisov.
 • Razvijanje sposobnosti izbire ustrezne podnaslavljalske strategije v odvisnosti od žanra in predvidenega občinstva.

Vsebina

Delo poteka v obliki samostojnega podnaslavljanja s skupinsko analizo in evalvacijo. Obravnavane teme:
I. del: podnaslavljanje po literarni predlogi; podnaslavljanje neangleških filmov in oddaj preko angleščine kot vmesnega jezika; podnaslavljanje brez dialog liste; podnaslavljanje filmov z zahtevnim ritmom; prevajanje zahtevnejših dokumentarnih in govornih oddaj;
II. del: podnaslavljanje nemških/ francoskih/ italijanskih filmov ali oddaj; podnaslavljanje slovenskih filmov in oddaj v nemščini/ francoščini/ italijanščini; priprava podpornega gradiva ob podnaslovitvi slovenskih filmov in oddaj v tujem jeziku; nadnaslavljanje oper in drugih gledališkoglasbenih del; podnaslavljanje za gluhe; videoopis za slepe.

Temeljna literatura

 • Ivarsson, Jan, in Mary Carroll (1998) Subtitling. Simrishamm: TransEdit.
 • Gambier, Yves, ur. (1998) Translating for the media. Turku:
 • Painosalama OY.
 • Kovačič, Irena (1990) Subtitling and contemporary linguistic
 • theories. V: Jovanović, Miodrag, ur.: Translation, a Creative
 • Profession. Beograd: Prevodilac. 407-417.
 • Kovačič, Irena (1996) Subtitling strategies : a flexible hierarchy of priorities. V: Heiss, Christine, in Rosa Maria Bollettieri Bosinelli (ur.): Traduzione multimediale per il  cinema, la televisione e la scena. Bologna:  CLUEB. 297-305.
 • Kovačič, Irena (1998) Six subtitlers – six subtitling texts. V: Bowker, Lynne, in sod.  (ur.): Unity in diversity? Current trends in translation studies. Manchester: St.  Jerome. 75-82.

 

Gradiva:

 • Kovačič, Irena (2005) Gradivo za seminar podnaslavljanje II. Angleščina. Ljubljana: FF, Oddelek za prevajalstvo.
 • Kovačič, Irena (2005) Gradivo za seminar podnaslavljanje II. Nemščina. Ljubljana: FF, Oddelek za prevajalstvo.
 • Kovačič, Irena (2005) Gradivo za seminar podnaslavljanje II. Francoščina. Ljubljana: FF, Oddelek za prevajalstvo.
 • Kovačič, Irena (2005) Gradivo za seminar podnaslavljanje II. Italijanščina. Ljubljana: FF, Oddelek za prevajalstvo.

Metode poučevanja in učenja

Vodeni skupinski in individualni študij, sodelovalno učenje, projektno delo, individualne naloge.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vodeni skupinski in individualni študij, sodelovalno učenje, projektno delo, individualne naloge.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz

 • medletnega ocenjevanja podnaslovitev in analiz (50 % ocene);
 • končnega izpita
 • podnaslovitve 2 10-minutnih odlomkov (an/ne/fr/it-sl; sl-an/ne/fr/it) s komentarjem (50 % ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.