Prevajanje poslovne korespondence in pogodb

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

  • Kompetence za prevajanje in razumevanje angleških in slovenskih pogodb in poslovne korespondence;
  • Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino ter angleško in slovensko kulturo;
  • Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja slovenskih besedil v angleščino in obratno;
  • Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
  • Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
  • Kompetence za redakcijo in tvorjenje poslovne korespondence in poslovnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega in slovenskega jezika;
  • Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
  • Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju poslovne korespondence in poslovnih besedil v in iz angleščine.

Vsebina

Študent oz. študentka se uvaja v praktična rabo prevajalskih znanj na specializiranem področju poslovnih besedil iz angleščine v slovenščino ter iz slovenščine v angleščino. Poglablja znanje o možnostih iskanja ustrezne terminologije v sekundarni literaturi (slovarjih, leksikonih, strokovnih priročnikih, vzporednih besedilih) in pri ustreznih strokovnih institucijah ali strokovnjakih. Oblikuje si lastno dokumentacijo. Kritično presoja možne prevodne rešitve glede na funkcijo in namen prevedenega besedila.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:
1. Lidija Šega, Veliki moderni poslovni slovar, CZ, Ljubljana, 1997
2. Filipović, N., Popović, M., Purg, D. and Vakanjac, D. (2001) Slovar poslovnih izrazov v angleščini in slovenščini, Mladinska knjiga.
3. Navodila za prevajalce, Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, Sektor za prevajanje, 2001 (interna publikacija)
4. English Style Guide (priročnik prevajalske službe Evropske komisije), http://www.europa.eu.int/comm/sdt/en/stygd/
5. Bela knjiga: Priprava pridruženih držav Srednje in Vzhodne Evrope na vključitev v notranji trg Evropske unije, Ljubljana, 1997
6. Pavel Meše, Angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar telekomunikacije, SmartCom, Ljubljana, 1993
7. Tezaver EUROVOC,3. zvezek, Večjezična različica,Državni zbor RS, Ljubljana, 1999 (dostop na internetu, na domači spletni strani DZ)
8. http://www.sigov.si/evroterm - večjezična terminološka baza  SVEZ
9. http://www.sigov.si/slovar.html - slovarji na internetu

Metode poučevanja in učenja

Seminarji, projektno delo, individualne naloge, vodeni individualni študij.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

  • medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (50 % ocene)
  • končni izpit (50 % ocene)

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.