Dvojezična leksikografija

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Nosilec

izr. prof. dr. Primož Jurko

Izvajalec

izr. prof. dr. Primož Jurko

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Uvajanje v strokovno terminologijo leksikografije
 • Ozaveščanje razlik med eno- in večjezičnim pristopom k leksikografjiji
 • Razvijanje sposobnosti za osnovno leksikografsko delo

Vsebina

 • Uvod in osnovna terminologija
 • Leksikografski opis jezika
 • Tipologija leksikografskih priročnikov
 • Uporabnik slovarja – vloga in potrebe
 • Analiza in primerjava tipičnih predstavnikov posameznih slovarskih vrst
 • Makrostruktura dvojezičnega slovarja
 • Mikrostruktura dvojezičnega slovarja
 • Trendi v sodobni dvojezični leksikografiji
 • Sestava poskusnega slovarskega gesla

Temeljna literatura

van Sterkenburg. A Practical Guide to Lexicography. Amsterdam: John Benjamins.
Bergenholtz, H., Tarp, J. Manual of specialized lexicography.
Carter, R.A. 1998. Vocabulary. 2. izd. London: Routledge..
McArthur, T., ur. 1992/1996. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: Oxford University Press.
McCarthy, M.J. 1990. Vocabulary. Oxford: Oxford University Press.
Saeed, J. Semantics. Oxford: Blackwell Publishers.

Metode poučevanja in učenja

Seminar, projektno delo, sodelovalno učenje

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • končni pisni izpit po zaključenih predavanjih

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Primož Jurko